GTFS-filer publiceras på Trafiklab.se

Samtrafiken har sedan årsskiftet ansvar för att samla in information om planerad kollektivtrafik (tidtabeller) för all kollektivtrafik som bedrivs i Sverige. Detta samlas i ett gemensamt trafikinformationssystem (GTI). Uppdraget regleras i en föreskrift från Transportstyrelsen och är en konsekvens av den nya kollektivtrafiklagen.

Samtrafiken har hittills endast haft möjlighet att tillgängliggöra informationen genom den nationella reseplaneraren ResRobot, i appar och genom ett så kallat API till reseplaneraren. Sedan årsskiftet har vi dock arbetat för att hitta en möjlighet att tillgängliggöra informationen på ett sätt som inte kräver att frågor ställs till ResRobot. Genom att lösa detta uppfyller vi till fullo lagstiftarens uppdrag kring tillgängliggörandet av öppen kollektivtrafikinformation för all kollektivtrafik i Sverige.

Vi har under det första halvåret 2012 fått flera förfrågningar om tillgång till informationen som samlats in för att skapa olika typer av tjänster. Utifrån behoven hos dessa aktörer och internationell praxis har vi valt att tillgängliggöra informationen i filformatet GTFS (General Transit Feed Specification). Detta format används även sedan tidigare i den export som försörjer Google Transit med information.

Arbetet med att tillgängliggöra informationen i GTFS-format stödjs av Vinnova och information för externa utvecklare kommer inom kort att kommuniceras genom Trafiklab.se.
Samtrafiken ser detta som ett stort steg framåt för en mer öppen och lättillgänglig information om den samlade kollektivtrafiken i Sverige och som ett viktigt bidrag till framväxten av innovativa tjänster som stödjer ett ökat kollektivt resande.