De stora aktörerna samlades under styrgruppsworkshop för Nationell Realtid

–          Det var mycket positivt att vi kunde samlas för att enas kring hur vi ska förhålla oss fortsatt till det uppdrag som Samtrafikens och X2ABs styrelser gett oss, säger Samtrafikens vd Gerhard Wennerström, projektets beställare.

Deltagarna i workshopen betonade att uppdraget riktar ett särskilt ljus på att driva kvalitetsförbättringar och att det finns flera underliggande områden som t ex hanteringen av störningsinformation som är ett efterfrågat förbättringsområde. Ett flertal andra förbättringsområden belystes. Till exempel nämndes vikten av kvalitet i både in indata och utdata och att det ställer krav hos alla om man ska dela informationen brett framöver.

Under dagen enades deltagarna om att uppdraget handlar om att:

Uppdraget för initiativet Nationell Realtid är att komma överens om en standard för trafikinformation i realtid som sedan ska användas för att tillgängliggöra information för tjänsteutveckling i syfte att bidra till ett ökat resande genom kvalitetssäkrad trafikinformation i realtid.

För att säkerställa att en standard även kommer att användas fortsatt beslutade gruppen att en förstudie ska genomföra, där bland annat formerna för det fortsatta arbetet klargjordes med resursbehov och organisering liksom hur samverkan och fortsatt förankring skulle säkerställas.

Syftet med förstudien är att skapa ett, hos i första hand nyckelaktörer, förankrat beslutsunderlag för att gå från ord till handling i frågan om Nationell Realtid.

Förstudiens mål är:

–          Levereras senast den 25e september 2014 och kan användas för styrelsebeslut om fortsatt arbete.

–          Leverera ett beslutsunderlag för Samtrafikens och X2ABs styrelser som båda har möte den 2 oktober 2014.

–          Förse utredaren Åsa Vagland (Näringsdepartementets Utredning om information, bokning och biljettförsäljning av kollektivtrafikresor) med en genomgång av hur branschen arbetar med Nationell Realtid och hur detta arbete antingen kan behöva eller inte behöva stöd i lagstiftning

Styrgruppen har ett nytt möte den 21a augusti för att besluta om utformningen av en förstudie. Syftet med förstudien är att skapa ett, hos i första hand nyckelaktörer, förankrat beslutsunderlag för att gå från ord till handling i frågan om Nationell Realtid.

 Läs mer om Nationell Realtid