Workshop kring utredningen ”Res lätt med biljett”

Näringsdepartementets utredning DS 2015 11 ”Res lätt med biljett”, under ledning av Åsa Vagland föreslår i promemoria 2015-02-23 att lagen (2010:1065)  om  kollektivtrafik ändras så att kollektivtrafikföretagen ansvar att tillgängliggöra information utökas. Promemorians förslag och bedömningar syftar till att öka tillgången till och kvaliteten på information om kollektivtrafikföretagens trafik. Bland annat föreslås att informationen ska göras tillgänglig alla befintliga format och språkversioner i ett öppet och maskin läsbart format tillsammans med tillhörande metadata.

Vidare sägs att informationen ska göras tillgänglig omedelbart, i originalform och att den bör omfatta uppgifter om tidtabeller,resevillkor, realtid och vissa priser. Promemorian är utsänd på remiss och svar ska lämnas senast 2015-05-25.

Samtrafiken har tagit initiativ till en workshop, som genomfördes i Kollektivtrafikens Hus 2015-03-10, med ägarföretagen för att diskutera möjligheter och påverkan av promemorians förslag på branschen och Samtrafikens uppdrag.

Vid workshopen diskuterades frågor inom följande områden:

  • Föreslagen Varudeklaration för innehåll i reseplanerare och utbud på säljställen,
  • Kvalitet och presentation av trafikstörningsinformation i realtid
  • Ramverk för nationell standard och ansvar för realtidsdata
  • Informationslösningar bokning, biljettförsäljning för personer med funktionsnedsättning
  • Pris och resevillkor
  • Digital försäljning och ombud

Workshopen genomfördes med stort engagemang och resultatet utgör en bra grund för fortsatt dialog och arbete med remissvar på promemorian.

–          Det känns mycket roligt med det stora engagemang och kunskap som mötesdeltagarna visade i diskussionerna. Särskilt positivt var att uppleva den öppenhet och vilja att dela erfarenheter och idéer som bevis på att Samtrafiken är arenan för samverkan i kollektivtrafikbranschen, säger Zizi Krantz, affärschef på Samtrafiken.