Samtrafikens nya uppdrag – Gemensam utveckling av branschen

Samtrafikens övergripande syfte med det nya uppdraget är att branschen ska äga sin egen utveckling och på så sätt tillvarata stordriftsfördelar genom att skapa gemensamma, kostnadseffektiva system och lösningar. Branschen får på så sätt större utväxling på de investeringar som görs i samverkan genom erfarenhetsutbyte och spridning av resultat.

– Samtrafikens ambition är att vara den naturliga nationella samverkansarenan för att bedriva gemensam utveckling av branschen, säger Marcus Weiland, ansvarig för den nya Strategiavdelningen som nu håller på att byggas upp. Vi kommer att samordna, stimulera och öppet kommunicera det utvecklingsarbete som sker inom branschen. Att identifiera behov av samverkan och organisera arbetet med att möta behoven är också en viktig del av vårt arbete.

Det femte Samverkansområdet

Sedan tidigare har Samtrafiken fyra samverkansområden – Biljettsamverkan (RK bildas 2016), Planeringssamverkan, Informationssamverkan och Störningssamverkan. Det nya uppdraget – Gemensam utveckling av branschen – blir det femte. Till skillnad från de övriga samverkansområdena kommer det inte att bildas någon referenskommitté. Här är det i stället Samtrafikens styrelse som är forumet där idéer kanaliseras och beslut om projekt fattas.

Alla idéer och initiativ som fångas upp kommer att införlivas i en övergripande arbetsprocess som har fyra steg

  • Insamling av behov, idéer och initiativ
  • Samtal i relevanta branschforum om intressanta idéer
  • Idéer som lever upp till beslutskriterierna presenteras för Samtrafikens styrelse som avgör vilka förstudier och projekt som ska startas och hur de ska styras och finansieras
  • Projekten genomförs och rapporteras till styrelsen

– Vi har skapat en ny strategiavdelning som vi nu håller på att bemanna upp, fortsätter Marcus. Nyligen anställdes Kimiko Sörensen som samverkansstrateg och snart har vi ytterligare en medarbetare på plats – en branschutvecklingsstrateg, som ska fokusera på de tre första stegen i arbetsprocessen.

Projekt som berör hela branschen

För att nå en större effekt kommer Samtrafiken att satsa på ett mindre antal viktiga projekt och aktiviteter och ge dem tillräckligt med resurser.

– Vi kommer att driva projekt och aktiviteter som berör hela branschen samt de som passar in i Samtrafikens verksamhet, säger Marcus. Övriga idéer som kommer in tas om hand av andra branschaktörer eller myndigheter där de passar bättre, till exempel hos någon branschorganisation, Trafikverket eller något forskningsinstitut.

De projekt som Samtrafiken driver vidare efter X2AB är  Biljett- och betalprojektet, Samordnade informationssystem mellan linjelagd och anropsstyrd trafik samt Kombinerad mobilitet.

Nya idéer och initiativ ska uppfylla särskilda kriterier för att de ska anses värda att gå vidare med, nämligen:

  • Värdet ska öka genom samverkan
  • Idén ska vara långsiktigt värdeökande för resenären
  • Överenskommen finansieringsprincip ska följas
  • Idén ska stödjas av minst tre personer i ledande befattning från minst tre olika ägarföretag

Intressentrådet fortsätter

– Idégenerering är centralt för lyckas med gemensam utveckling av branschen. Det handlar om att hitta lösningar på gemensamma behov, lösa gemensamma problem och ta tillvara på gemensamma möjligheter. Vi kommer att ha örat mot marken, vara ute och röra oss i många olika sammanhang och kontinuerligt möta branschens aktörer. Överallt ska vi fånga upp nya idéer till gemensam utveckling av kollektivtrafiken, säger Marcus.

Ett av X2ABs nätverk – Intressentrådet – som består av leverantörer och konsulter till branschen var en viktig arena för idégenerering. Vad händer med det?

– Intressentrådet är ett viktigt nätverk som vi absolut vill ha kvar och vi hoppas att så många som möjligt vill följa med till Samtrafiken, avslutar Marcus Weiland. En första träff kommer att äga rum i slutet av november.

Vill du delta i Intressentrådet? Läs mer här