Peter Örn avgår som ordförande i Samtrafikens styrelse

Totalt deltog 30 ägarrepresentanter vid Samtrafikens ägarmöte.  Styrelseordförande Peter Örn hälsade välkommen och öppnande mötet.  Eftersom han väljer att inte ställa sig till förfogande för omval som ordförande i Samtrafikens styrelse vid nästkommande bolagsstämma, reflekterade han över året som gått och gav sin syn på hur Samtrafiken har vuxit och utvecklats under de 4 år då han har varit ordförande. Han noterade att Samtrafiken under det senaste året har varit involverad i två förvärvsprocesser vilket gjort att verksamhetens styrelse har varit aktiv, träffats mycket och tagit ett stort ansvar.

–         Det har varit fyra mycket spännande och inspirerande år som styrelseordförande. Samtrafikens verksamhet har utvecklats genom fantastiska medarbetare och en aktiv styrelse som alltmer har arbetat som ett team, säger Peter Örn. Det viktiga samspelet mellan styrelsen och verkställande direktören Gerhard Wennerström samt den övriga ledningen med bland andra ekonomidirektören Carl Kämpe har bidragit till glädjen i uppdraget. Jag tycker om Samtrafiken – det är ett bolag som bidrar till en växande kollektivtrafik och därmed hållbar utveckling. Samtrafiken är verkligen branschens samverkansarena. Uppdraget vidgas nu genom att företagets samverkan ska syfta också till branschgemensam utveckling. Nu är tiden mogen för mig att lämna uppdraget och ansvaret vidare för nästkommande två år. För egen del kommer jag att fortsätta min verksamhet som konsult. Jag vill också skriva flera böcker, och jag har påbörjat studier i teologi. Det ska bli spännande att följa Samtrafikens utveckling, fortsätter Peter.

Vd Gerhard Wennerström tog mötet vidare och gick igenom hur fördelningen av X2ABs projektportfölj ser ut, vilka projekt som lämnats vidare till branschorganisationer som Svensk Kollektivtrafik, Tågoperatörerna, Sveriges Bussföretag och SKL samt vilka som kommer att stanna hos Samtrafiken.

Strategichef Marcus Weiland fick sedan ordet och presenterade strategin för ”Gemensam utveckling av branschen” och fick kommentarer om att det var en bra definierad process och man upplevde att det var konkret och välplanerat. Nästa punkt på agendan var ägardialogen.  I dag finns tre organiserade forum där våra ägare kan påverka verksamheten, nämligen genom;

  • Ägarmöte
  • Referenskommittéer
  • Bolagstämma

Det är viktigt att ta plats och bidra för att åstadkomma samverkan och gott resultat där alla bidrar och adderar värde. Gerhard bad om all möjlig återkoppling för att forma ägarmötena på sådant sätt som ägarna önskar och ser som effektivast.

Gerhard gick därefter igenom de prioriterade satsningarna för affärsplaneperioden.

Björn Holmberg, SLL, som är valberedningens ordförande fick ordet och informerade bl. a om Samtrafikens nya mångfaldspolicy och bad om input om hur vi ska få till en större mångfald i styrelsen och våra verksamheter. Könssammansättningen i Samtrafikens styrelse idag är 8 % kvinnor och 92 % män. Hur vill ägarna att den fördelningen ska se ut de närmaste tre åren? Det blev en bra diskussion i ämnet och det konstaterades att dagens fördelning inte ”duger” utan att valberedningen aktivt med stöd av ägarna ska bidra genom att varje år förbättra fördelningen.

– Jag har en stark förhoppning om att nästa ordförande för Samtrafiken ska vara en kvinna, avslutade Peter Örn

Mötet avslutades med att Peter tackade alla för deltagandet.