Tummen ner för ny lag om resenärers rättigheter

Den 3:e december ska Sveriges Riksdag besluta om en proposition (2015/16:13) till en ny lag med rubriken ”Stärkta rättigheter för kollektivtrafikresenärer”. Lagen är tänkt att börja gälla från 1 april 2016 och gäller samtliga resor, oberoende av trafikslag, med en sträckning under 15 mil. Definitionen ”under 15 mil” gäller alltså linjens längd och inte resenärens resa. Den nya lagen reglerar bl.a. informationsskyldigheter, rättigheter att ta taxi/egen bil och ersättning vid försening över 20 min.

För kombinerade resor och Resplusresor innebär det ytterligare en lag att ta hänsyn till förutom den trafikslagsspecifika EU förordning som idag är gällande. Branschens samlade bedömning är att lagen kommer göra det krångligare för resenären och i många stycken motverka sitt syfte. Den kommer också försvåra och fördyra för trafikföretagen på ett irrationellt sätt. Samtrafiken jobbar ihop med Svensk Kollektivtrafik och andra branschorganisationer med att påtala lagförslagets orimlighet för politiker. Parallellt förbereder vi oss tillsammans med Referenskommittéen för Störningssamverkan för att lagen kommer börja gälla.

För mer information kontakta Adam Laurell, tf. sekreterare störningssamverkan, adam.laurell@samtrafiken.se

Här kan du läsa hela propositionen