Vad händer i projektet Samordnade informationssystem (SIS-teknik)?

Den anropsstyrda trafiken och den linjelagda busstrafiken använder i dag olika teknikstandarder och gränssnitt. Systemen inom respektive område har över tid utvecklats för sina specifika uppgifter och detta har lett till att det idag finns svårigheter och begränsningar när de ska kommunicera och interagera med varandra.

För att åstadkomma välfungerande kopplade resor mellan linjelagd och anropsstyrd kollektivtrafik behöver därför de tekniska systemen anpassas så att de kan utväxla information på ett bättre sätt än i dag. Det gäller också att säkerställa att alla parter har tillgång till en gemensam detaljerad information om geografin.

SIS-teknik – Teknikplattform

I projektet beskriver vi en metodik för hur det skulle kunna göras och vilka gränssnitt som krävs för att etablera en sådan plattform. Tanken är alltså inte att beskriva en enskild teknisk produkt som löser allt, utan istället beskriva hur olika specialiserade tekniska system kan kopplas samman till en fungerande helhet genom att använda gränssnitt och API-er.

Enhetlig information om kopplade resor

  • Tanken är att man ska importera och beskriva den upphandlade anropsstyrda kollektivtrafiken i de regionala trafikdatabaserna på samma sätt som den upphandlade linjelagda kollektivtrafiken. Därmed kan den anropsstyrda kollektivtrafiken och den linjelagda kollektivtrafiken presenteras som en samlad bild i reseplanerare och övriga medier. Regler och löften till resenären om bytet ska ingå som en del i den importerade informationen.

Automatiserad bokning

  • Tillför möjlighet i reseplanerare att överlämna ett reseförslag för hela resan till en bokningsapplikation som är del av eller kan interagera med de anropsstyrda tekniska systemen.

Realtidsinformation för hela resan

  • Förmedla störningsinformation om inställda, delinställda och försenad trafik som påverkar bytet så att inblandade parter i en kopplad resa kan agera i de fall det krävs.

Två pilotprojekt

Två pilotområden i Kalmar och norra Bohuslän ska visa vägen till en standard för motsvarande lösningar i hela landet.

Västtrafik och SIS-teknik

Beträffande piloten i norra Bohuslän så har Västtrafik beslutat att gå vidare med projektet Hela resan som omfattar fler aspekter än den rent tekniska integrationen. Det innebär att SIS-teknik-projektet har stått vid sidan medan Västtrafik har startat upp processer för att införliva olika avdelningar och nyckelpersoner i arbetet med Hela resan. Arbetet har hittills fokuserat på att öka kunskapen kring Hela resan inom verksamheten samt arbeta fram och förankra målbilder. Som final i förankringsarbetet kommer två workshoppar att hållas under våren, vilket blir verktyget för det fortsatta arbetet. Målet är att under maj 2016 ha fått fram de förutsättningar som krävs inom Västtrafiks processer, informationsbehov samt teknikstöd, för att genomföra Hela resan. Här kommer SIS-teknik åter in i det mer konkreta arbetet och vi kan bara konstatera att det varit viktigt att låta de nödvändiga processerna fullföljas. Hållbarhet och förankring är viktiga förutsättningar för att lyckas i projektet.

KLT och SIS-teknik

I Kalmar inväntas just nu kompletteringar av olika delsystem. Dessa beräknas vara implementerade under våren och då finns lösningarna klara vad gäller att söka resa samt boka och betala hela resan. Därefter kommer pilotprojektet att fokusera på att skapa realtidsfunktioner för information till trafikledningen, inblandade förare samt till resenärerna.

Läs mer om projektet