Bevakning av kollektivtrafikens utveckling inom EU

En nationell branschgemensam bevakning av kollektivtrafikrelaterade EU-frågor och deltagande i internationella forum kan bli verklighet inom kort. Vi tar just nu fram en förstudie om Sveriges EU-kontakter inom området kollektivtrafik.

Syftet med en gemensam nationell bevakning inom kollektivtrafikområdet är att driva utveckling, påverka beslut och skapa information om aktuell forskning och utvecklingsarbete. I förstudien kartläggs nuvarande kontakter inom UITP och övriga EU-forum dels inom Sverige, och dels inom det nordiska samarbetet mellan Norge, Finland och Sverige. Under förstudien har flera intressenter identifierats och diskussioner förts om utvecklingsområden och förbättringsinitiativ för att stärka kollektivtrafikens position och utveckling inom EU.

Sammanfattning av rapporten.