Mobildata för framtidens resvanor

Samtrafiken är delaktig i ett projekt som handlar om att med hjälp av mobildata samla in information om efterfrågan av resor, färdmedel och rutter. På så sätt kan vi bättre estimera, förutspå och förstå våra trafik- och transportsystem samtidigt som vi får en ny typ av förståelse för mobilitetsmönster och dynamisk efterfrågan av resor. Projektet som förkortas MOFT har beviljats finansiering av Vinnova.

Mobila nätverk i kombination med allt mer avancerade och prisvärda mobila enheter gör att både människor och i allt större utsträckning även fordon och gods kommunicerar mer med omvärlden. Detta genererar stora mängder information som på sikt kommer att förändra hur vi kan estimera, prediktera och förstå våra trafiksystem. Samtidigt finns det ett stort behov av nya metoder för att samla in data som beskriver människors resvanor.

Data från traditionella metoder har en del brister och exempelvis resvaneundersökningar har fått allt lägre svarsfrekvenser genom åren. Morgondagens prognosmodeller kommer att ställa högre krav på indata gällande såväl mängd, kvalitet och detaljeringsgrad. Samtidigt har forskningen fram till nu visat på mycket stor potential med mobilnätsdata för att samla in information om mobilitet.

Det finns en stor potential i att på ett integritetssäkert sätt nyttja den geografiska information som påslagna telefoner genererar, för att analysera transportsystem. Mycket tyder på att denna typ av data kommer att innebära ett paradigmskifte för trafikplanering och trafikstyrning för alla transportslag.

Samtrafiken deltar i projektets referensgrupp och har fokus på samordning av kollektivtrafik. Vi bidrar också med erfarenhet av delning av data mellan kollektivtrafikoperatörer. I projektet ingår förutom Samtrafiken  Linköpings universitet, SICS, Ericsson, Sweco, Tele2. Trafikverket, Stockholm stad, Nobina Technology samt SJ.

Linköpings universitet leder och koordinerar projektet.

 

Kontaktperson

Elias

Arnestrand

Strateg Trafiklab