Färdplan för utveckling av kollektivtrafik

Trafikverket har på uppdrag av regeringen tagit fram en nationell handlingsplan för ITS – Intelligenta transportsystem. Målet är att Sverige ska bli ledande i att genom ny teknik utveckla mer effektiva, säkra och hållbara transportlösningar. Samtrafiken har lett arbetet med en färdplan till  ”ITS i Kollektivtrafiken”, som är ett av de prioriterade områdena.

Den nationella handlingsplanen består av 12 prioriterade områden som är av stor betydelse för ITS i Sverige. Ett av dessa områden är ”ITS i Kollektivtrafiken” där vi har varit ordförande i arbetet med att ta fram en färdplan med mål och konkreta aktiviteter för att nå målen. Även färdplaner för de övriga prioriterade områdena är nu klara. En utgångspunkt i vårt arbete har varit att lyfta fram nyttan med tillgängliggörande av öppna trafikdata för utveckling av nya tjänster och affärsmodeller.

I arbetet med färdplanen har vi identifierat nio aktiviteter som alla är till nytta för, och utvecklar kollektivtrafiken. Som exempel kan nämnas det branschgemensamma Biljett- och betalprojektet,  Kraftsamling öppna trafikdata samt Cykel i kollektivtrafiken.Identifierade aktiviteter ska bidra till ökad kollektivtrafikandel av det totala resandet genom att

  • rekrytera nya resenärer till kollektivtrafiken, såväl inom befintliga grupper som från nya
  • stimulera att resande i första hand företas med kollektiva färdmedel och delade resurser
  • öka nöjdhet hos befintliga nyttjare av kollektivtrafik

Vi tror att kollektivtrafiken mycket snabbt kommer att förändras och utvecklas genom att flera och nya transportslag och tjänster kommer att ingå. En effekt av delningsekonomins starka frammarsch tror vi kommer att vara att kollektivtrafik omdefinieras till resande med delade resurser och kompletterande tjänster.

Läs mer i färdplanen för ITS i kollektivtrafiken

Här hittar du samtliga färdplaner

Läs mer om den nationella strategin för ITS på Trafikverkets hemsida

Kontaktperson