Vinnova stödjer forskningsprojekt om hållbart tjänsteresande

Samtrafiken deltar i ett nytt forskningsprojekt om nya smarta och kombinerade mobilitetslösningar för tjänsteresor som har beviljats 4,76 miljoner kronor i stöd från Vinnova. Forskningen drivs inom ramen för K2 – Nationellt kunskapscenter för kollektivtrafik – och kommer att bidra till ny kunskap om smarta sätt att påverka såväl de enskilda tjänsteresenärernas som arbetsgivarnas beteenden.

Organisationer genererar mycket tjänsteresande. Hur dessa resor görs påverkas både av den enskilde tjänsteresenärens beteende men också av hur arbetsgivaren ser på och hanterar resandet. Nya, smarta och kombinerade mobilitetslösningar kan utformas så att en ökad andel av företagens resor sker med kollektivtrafik, gång och cykel, eller ger incitament för resfria möten.

Helhetslösning för tjänsteresor

Forskningsprojektets syfte är att uppnå ett mer långsiktigt hållbart tjänsteresande genom att demonstrera och utvärdera en ny tjänst för kombinerad mobilitet för tjänsteresor som är framtagen av Västtrafik. Den innebär en helhetslösning för arbetsgivaren och resenären där den anställde endast behöver ett verktyg för att få en samlad bild av sina tjänsteresor, oavsett färdsätt.

Tjänsten möjliggör köp av biljetter, parkering, registrering av bilresor, statistik på resandet, underlag för reseräkningar och så vidare. Tjänsten utvecklas så att den ger såväl arbetsgivaren som tjänsteresenären incitament att välja ett mer hållbart resande.

Ökad kunskap om effekter

Forskargruppen ska demonstrera tjänsten i tre till fyra svenska regioner där länstrafiken i respektive region är avsändare, utvärdera effekter på beteendet på resenärs- och organisationsnivå och analysera processer då tjänsten implementeras. På så sätt hoppas man både demonstrera tjänsten och generera ny och ökad kunskap om effekter av den.

I konsortiet ingår VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut), Lunds universitet och Samtrafiken i Sverige AB. Även Västtrafik, Hallandstrafiken, Länstrafiken Kronoberg, Skånetrafiken, Stockholm Läns landsting (SL) och Kollektivtrafikförvaltningen i Uppsala län (UL) är genom Samtrafiken engagerade i forskningsprojektet.

För mer information kontakta projektledare Tommy Vestlie, tommy.vestlie@samtrafiken.se