Innovation som drivkraft: Diplomering

 

Den 17 januari avslutades kursen Innovation som drivkraft för förändring inom kollektivtrafiken. Under hösten har kursdeltagarna träffats vid fyra tillfällen, där de genom föreläsningar och workshops fått möjlighet att tänka innovativt kring kollektivtrafiken samt pröva nya idéer på branschkollegor och akademi.

Initiativtagarna bakom kursen är K2, Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik med bl a Lunds universitet, transportforskargruppen SAMOT vid Karlstads universitet och Samtrafiken.

”Vi är oerhört stolta över att kursen har genererat så många kreativa projektidéer,” säger Helena Svensson, utbildningsansvarig K2.

”Kollektivtrafikens aktörer kan inte utvecklas utan innovation, både inom den egna organisationen och i samverkan med andra,” säger Ulf Ramberg, forskningsledare vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet.

Samtidigt är initiativtagarna angelägna om att de goda idéerna inte ska glömmas bort när kursen är slut. Presentationen av innovationsprojekten blev därför ett viktigt tillfälle där alla representanter från de organisationer som deltagit kunde ta del av kollegornas kvalificerade idéarbete. Sista kurstillfället avslutades i Kollektivtrafikens hus  i Stockholm där alla deltagares innovationsprojektidéer presenterades i tävlingsform och ett vinnande bidrag utsågs.

Följande fem projektidéer presenterades för juryn:

Innovationsprocesser i branschen och internt
Daniel Andersson, Västtrafik och Reidar Larsson, Samtrafiken
I kollektivtrafikbranschen saknas en tydlig, accepterad och etablerad innovationsprocess, både  internt i de enskilda trafikföretagen och för den gemensamma utvecklingen av branschen. Behöver vi en gemensam strategi, en gemensam process i syfte för snabbare förflyttning i branschen?

”STÖT”
Emma Fernlöf, Hogia och Jens Tångefjord Brodin, Samtrafiken
Information och ersättningstrafik vid större störning i tågtrafiken. Hur kommunicerar branschens aktörer med varandra på bästa sätt i ett trafikstört läge?

Bussbranschens attraktionsförmåga”
Elin Burman och Kent Hjärpe, Nobina
Innovation för att skapa ett större fokus på branschen, då bussbranschen har svårt att attrahera och rekrytera folk. Hur får vi fler folk att vilja arbeta i branschen för att de vill och inte för att de måste?

Att utveckla kundupplevelsen i kollektivtrafiken”
Marie Christensson, VL och Daniel Mohlin, Nobina
När det gäller utveckling av bussar, bränsle, teknik och digitalisering av information har utvecklingen varit betydligt mer märkbar. Hur kan reseupplevelsen under själva resan med kollektivtrafiken utvecklas och därmed ökas?

Hur använder vi kunskap om kundernas behov till innovation  kollektivtrafiken?”
Lena Thorin, Värmlandstrafik och Conny Karlsson, LT Kalmar
Har vi tillräckligt med kunskap om kundernas behov?

Vinnande bidrag

Det vinnande bidraget blev Bussbranschens attraktionsförmåga. Pristagarna Elin Burman och Kent Hjärpe, Nobina får möjlighet att presentera sitt innovationsförslag för Samtrafikens styrelse. Samtliga projektidéer kommer även presenteras på SAMOTs partnerdagar senare i vår.

Förhoppningen är att flera av de projektarbeten som presenterades i förlängningen kan ge avtryck i hela branschen.  ”Vi anser att flera av idéerna förtjänar att implementeras,” säger Zizi Krantz, projektledare för programmet på Samtrafiken.

Sammanfattning från deltagarna

Deltagarna poängterade hur nöjda de var med nätverket som uppkommit under kursens gång. Kursen gav utrymme till att testa kreativa idéer och ta del av stimulerande diskussioner. Förbättringsförslag var längre träffar vid varje kurstillfälle, något mindre fokus på teknik, samt en önskan om tydligare kommunikation kring tävlingsmomentet.

Nytt kurstillfälle i höst

K2 och SAMOT kommer tillsammans med Samtrafiken att genomföra en ny upplaga av innovationsutbildningen, med start hösten 2017.