Brev från Vd

Kära branschkollegor,

Precis som för alla branscher har den ökande digitaliseringen av vårt utbud ändrat kund- och köpbeteenden radikalt. Person- och kollektivtrafiken står inför en liknande förändring, vilket påverkar hela spelplanen. Därför har Samtrafikens styrelse under januari arbetat fram en ny strategisk inriktning för bolaget, med ökat fokus på affärsutveckling och bred samverkan.

Swedish Mobility Program

Vi  har under 2016 haft i uppdrag att undersöka hur vår sektor kommer att påverkas av strukturomvandlingen, i takt med resenärernas nya beteenden och teknisk utveckling. Projektet kallades Vitt papper. Detta projekt har utmynnat i att vi på Samtrafiken har i uppdrag att med RKM (Regionala kollektivtrafikmyndigheten) som bas utreda verksamhetsmässiga och ekonomiska förutsättningar för ett pilotprogram, Swedish Mobility Program, som möjliggör utveckling av väl fungerande kombinerade mobilitetstjänster.

Det är otroligt spännande att få chans att ta en tydlig position inom framtidens persontrafik. Vårt projekt Biljett och Betal om förbättrade branschstandarder har lyckosamt förts i hamn, och vi kommer snart att få se intressanta slutsatser från projektet Öppna data. Biljett och Betal-standarden kommer redan i april att bära frukt i möjligheten att kombinera SL:s mobila biljetter i Resplus-systemet.

Det är naturligt att förändringar i omvärlden även får genklang i vår kärnverksamhet. Styrelsen har fastslagit att affärs- respektive samverkansdelen i Samtrafiken tydligt avgränsas med krav på egen ekonomisk bärighet. Samtliga tjänster, inklusive Resplus, ska hanteras affärsmässigt och prissättas efter marknadens efterfrågan.

Vårturné, sommarmingel och höstkonferens

För att kunna etablera det vi skulle kunna kalla för ”Samtrafiken 2.0” på ett optimalt sätt krävs en ökad dialog både i och utanför den egna branschen. Hur kan vi som branschaktörer optimera samarbete i nyckelfrågor som är fundamentala för vår verksamhet?

Jag och vår ordförande Monika Stridsman besöker under mars och april fyra regioner i landet i en serie ägarmöten, där vi också välkomnar våra partnerföretag samt politiska beslutsfattare. Vi informerar och skapar dialog om den globala strukturförändringen och möjligheter för framtida persontrafiklösningar i Sverige, samt om Samtrafikens och våra ägares roller på den nya mobilitetsarenan.

Vårens regionala ägarmöten kommer att följas upp med en informell samling under Almedalsveckan i juli, samt genom en ny form av konferens i oktober: ett tiotal rundabordssamtal för en mindre grupp tongivande branschaktörer där fokus ligger på innovation och influenser från andra branscher. Samtrafiken kommer också att vara medverkande partner på Kollektivtrafikdagen och delta i ytterligare branschevenemang under året som kommer.

Jag känner stor glädje att få leda Samtrafiken på denna resa mot framtidens mobilitet, och ser fram mot att möta er på vägen för fler intressanta diskussioner.

Varma hälsningar
Gerhard Wennerström, vd

Gerhard

Wennerström

Vd