Vitt papper blir Swedish Mobility Program

Adam Laurell är projektledare för Vitt papper – kombinerat resande i framtiden. Projektet är på väg att avslutas, och har haft som mål att föra branschen och Samtrafiken in i framtidens resande — det vill säga ett resande där alla trafikslag kan användas i olika kombinationer oberoende om det idag kallas kollektivtrafik eller inte.

”Hej Adam, hur har det gått med Vitt papper?”

Projektarbetet har genererat brett engagemang och stor delaktighet från både befintliga och potentiella partners till Samtrafiken. Resultatet presenterades vid Samtrafikens styrelses strategiworkshop nu i januari, och man har enats bakom den vision och önskat läge som definierats i projektet,” säger projektledare Adam Laurell.

”Det vita pappret är ju inte längre vitt, utan har blivit en omfattande slutrapport. Kan du avslöja de tre viktigaste slutsatserna?”

”Frågeställningarna vi har haft och har är stora och komplexa, vilket man ska vara ödmjuk inför. Arbetet och rapporten behöver ses i sin helhet. Ska jag välja ut tre saker, får det bli att producenter av persontransporter med delade resurser vill samverka för att möjliggöra framväxten av kombinerade mobilitetstjänster, att de även behöver göra sitt utbud tillgängligt för att andra aktörer ska kunna utveckla och sälja kombinerade mobilitetstjänster, samt att Samtrafiken får en roll som samordnare och integratör och nu kommer att gå vidare med Swedish Mobility Program,” säger Adam.

”Vad blir nästa steg?”

”Arbetet kommer fortsatt behöva ske med stor delaktighet från våra partnerföretag. Inför Samtrafikens styrelsemöte i mars kommer vi att beskriva och förhoppningsvis få grönt ljus på en mer detaljerad gemensam plan för Swedish Mobility Program.”

FAKTA: Swedish Mobility Program innefattar tre arbetsspår

1) Etablera en nationell åtkomstpunkt/integrationsplattform med kollektivtrafikmyndigheterna/länstrafikens utbud som bas

2) Etablera rollen som teknisk möjliggörare/samordnare med aktörer enligt den bredare definitionen av kollektivtrafik

3) Initiera, driva och medverka i piloter inom kontexten kombinerad mobilitet.