Framtidsaktiviteter hos Samtrafiken

Planeringssamverkan

Nya behov av mobilitet växer snabbt fram och nya trafikslag används i olika kombinationer, oavsett om det i dag kallas kollektivtrafik eller inte. Trafikplanerare från tjugo olika kollektivtrafikföretag över hela Sverige gavs utrymme att inspireras inför både nutid och framtid, när Samtrafikens referensgrupp för planering sammankallade till konferens i Kollektivtrafikens hus den 7-8 februari på temat Framtidens kollektivtrafik.

Adam Laurell från Samtrafiken inledde med en presentation av det nya projektet Swedish Mobility Program, som har till syfte att möjliggöra för framtidens persontransporter med delade resurser och underlätta utveckling av tjänster för kombinerad mobilitet. Redan idag har Kalmar länstrafik tagit ett steg i denna riktning genom att visa och sälja olika varianter av anropsstyrd trafik i samma tjänst som den ordinarie trafiken. Conny Carlsson från SIS-teknik Kalmar berättade om upplägget.

Även Region Gotland berättade om sitt förändringsarbete i kollektivtrafiken, hur de utvecklat tekniken med b.la. nytt biljettsystem och vilka lärdomar som drogs under införandet av systemet. Region Gotland jobbar också med att förbättra samordningen av kollektivtrafik och skolskjuts. Trafikverket beskrev ett utvecklingsprojekt för järnvägskapacitet, samt om hur man i framtiden skulle kunna hitta resmönster utifrån mobilnätsdata – ett projekt från Linköpings universitet.

En av gästtalarna var Mattias Jägerskog från Skjutsgruppen, som blev årets Trafiklabhjälte 2016. Organisationen är en ideell samåkningsrörelse som erbjuder en tjänst som kombinerar kollektivtrafikresor med samåkning i hyrbilar och privatpersoners fordon. Skjutsgruppens mål är att effektivare nyttja befintliga resurser för en bättre miljö, samtidigt som mobiliteten ökar och människor möts och har idag 70 000 deltagare. Dokumentation och mer information om konferensen hittas här.

Störningskonferensen

Temat för årets störningskonferens var Vart är vi på väg? Detta innebar att vi riktade blickarna såväl utåt i samhället som inåt. Vad innebär digitaliseringen nya kundbeteenden för andra branscher, och för vår egen? Drygt trettio deltagare från Samtrafikens ägar- och partnerföretag deltog.

Talarlistan bestod av Gerhard Wennerström, John Hultén, Bo Andersson, Åse Jevinger och Thomas Brock som alla bidrog till att skapa värdefulla insikter. Läs mer om innehållet här.

Cykel och kollektivtrafik 

Som en del i branschutvecklingsprojektet Cykel och kollektivtrafik samlades ett sjuttiotal personer från kollektivtrafikbranschen i början av april i Kollektivtrafikens hus i Stockholm för en inspirationsdag inom ämnet.

Fokus var hur branschen bättre kan inkludera cykeln som en naturlig del i resekedjan. Under dagen presenterades inspirerande exempel från omvärlden och olika förslag till lösningar på kombinerat resande där cykeln har en central plats. I nästa steg hoppas vi kunna komma vidare med ett antal konkreta samarbets- och forskningsprojekt, förutsatt att det finns ett intresse och en gemensam finansiering. Läs mer.

Frågor eller nyfiken på att veta mer?