Projekt Kraftsamling öppna trafikdata

Sverige ligger över medel i Europa, men i arbetet kring öppna data sackar vi efter.  Detta är något som Forum för Transportinnovation i Sverige vill ändra på. 

Digitaliseringen i Sverige går bra. Vi ligger på tredje plats i Europa enligt Digital Economy and Society Index, DESI (2017). Enligt index inom offentlig sektor dras emellertid vår placering ned, och det handlar om arbetet kring öppna data. En grundsten för att påskynda digitaliseringen inom mobilitetsområdet är att tillgängliggöra trafikdata från alla aktörer i transportsystemet. På så sätt läggs grunden för att nya smarta tjänster kan utvecklas av tredjepartsutvecklare.

Omvärldsanalys visar att att tillgängliggörandet av trafikdata har bidragit till goda resultat hos flera globala initiativ, så som Plannerstack i Holland och Transport for London. Flera nya arbetstillfällen har skapats, och takten i utvecklingen av smarta tjänster har ökat dramatiskt.

Efterlysning: Helhetsansvar i branschen för öppna trafikdata
I jämförelse med andra offentliga aktörer i Sverige har kollektivtrafikbranschen historiskt legat i framkant när det gäller att på olika satt stödja externa aktörer som vill utveckla tjänster baserade på öppna data. Branschen har haft fokus på att tillgängliggöra API:er för reseplanering, tidtabellsdata, störningsinformation och även realtidsinformation med prognoser för pågående trafik. Ett antal regionala kollektivtrafikmyndigheter (RKM) har tillgängliggjort öppna API:er och flera aktörer har även egna utvecklarportaler för att presentera de tjänster som idag finns tillgängliga för externa aktörer.

I nuläget finns emellertid ingen organisation med helhetsansvar för att stimulera utvecklingen inom området med öppna trafikdata. Inom Samtrafiken och Trafiklab pågår sedan en tid tillbaka ett arbete med öppna trafikdata och öppna API:er, men vi saknar en gemensam målbild i Sverige för ett utvecklat tillhandahållande av information.

Nästa steg
Vill vi stimulera tjänsteutvecklingen framgent, finns ett behov av att förenkla tillgången till öppna data från kollektivtrafikbranschen. Flera efterfrågade datamängder och tjänster är ännu inte tillgängliga, och befintliga dataleveranser behöver utvecklas och förfinas. Efterfrågan på data kommer både från större aktörer, så som Google med bakomliggande ekonomiska drivkrafter, samt från mindre aktörer där syftet kan vara både ekonomiskt som ideellt. Det har tidigare visat sig vara svårt att hitta bra affärsmodeller för öppna data utan utrymme att sälja tjänster. Digitaliseringens snabba utveckling gör dock att kombinationer av olika typer av data från olika verksamheter blir intressanta, då nya tjänster skapar nya kundförhållanden.

Målet med projekt Kraftsamling öppna trafikdata har varit att hitta en gemensam nationell målbild för öppna trafikdata, och att ta fram en handlingsplan med åtgärder för att realisera målbilden. Projektet har genomförts genom sex workshops där olika fokusområden bearbetats av sex regionala kollektivtrafikmyndigheter; samt Trafikverket, Samtrafiken och tredjepartsutvecklare. Under resans gång har projektgruppen inhämtat spetskunskap från svensk och europeisk branschexpertis. Politiska företrädare och myndigheter samt marknadens tredjepartsaktörer har på olika satt bidragit till arbetet. Vinnova och deltagande branschaktörer stod för finansieringen. I arbetet med målbilden identifierades ett antal områden med förankrade lösningar. Dessa var datamängder och tjänster, licenser och villkor, IT-arkitektur, organisation samt finansiering.

Det finns starka gemensamma ambitioner att tillgängliggöra kollektivtrafikens data till tredjepartsaktörer i Sverige. Politiska företrädare, branschen och marknaden drar obevekligt åt samma håll i denna frågeställning, om än med olika utgångspunkter, syften och i olika takt. Slutsatsen av projektet är att det inom tre år ska finnas en organisation inom Sverige som förvaltar och driver arbetet med öppna trafikdata enligt målbilden. Ambitionen är att redan under 2017 kunna få fram delleveranser som går in i skarp drift. Det fortsatta arbetet kräver att en förstudie tillsätts för att ta fram en mer detaljerad handlingsplan som säkrar kvalitet, kompetenser och resurser.

Samtrafiken, Trafikförvaltningen, Västtrafik och Skånetrafiken planerar därför att inom kort att starta upp en förstudie i syfte att säkerställa finansiering och prioritering av aktiviteter, med målet att innan sommaren 2017 ta beslut om uppstart av implementering.

Läs mer om projektet.

Vill du veta mer?

Håkan

Östlund

Partneransvarig