Samtrafikens mingel i Almedalen

Politiker från landets befolkningsmässigt största regioner diskuterade ämnet med inbjudna företrädare för olika transportslag. Panelen, som hade samlats på ett podie i en vackert blommande Visbyträdgård, samtalade livligt inför ett fullsatt auditorium under ledning av moderator Johannes Hylander.

Panelen konstaterade att administrationen kring våra resor blir enklare då svenskarna i allt större utsträckning växlar mellan både färdsätt och städer när vi ska ta oss till och från hem, arbete och fritidsintressen. Alla kan och ska inte köra hela sträckan i en egen bil — det håller inte i framtiden. Vinsterna av att istället kunna kombinera och dela olika transportmedel och resurser gynnar alla parter.

Presentation av Movingo och SL:s nya betalningsmodell

Mälabs vd Mårten Levin presenterade hur man i Mälardalen skapat systemet Movingo som gäller för resande i hela regionen. En av grundstenarna till detta är att få de enskilda aktörerna att komma överens om hur de ska ersättas för de olika resorna. Mälabs nya system kommer att fungera i enlighet med standarder från Biljett-och Betalprojektet, BoB, som Samtrafiken genomfört tillsammans med branschen. Målet med BoB är att vi resenärer sömlöst ska kunna röra oss mellan olika transportslag, regioner och trafikoperatörer på samma biljett.

Trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons (M) berättade om arbetet med SL:s nya betalningsmodell och betonade att de säkerställer att denna utveckling också ligger i linje med principerna för BoB. Tamsons poängterade vikten av samverkan och uppmanade även till att våga samverka över branschgränserna med nya aktörer.

Samtrafikens vd Gerhard Wennerström som deltog i panelen förklarade att system som Mälabs Movingo utgör just samverkan i praktiken. Han berättade även om en ytterligare resetjänst – Sunfleets nya initiativ Sunfleet Plus, och passade på att visa upp sitt exemplar av det nya kortet med Sunfleets logotyp.

Sunfleet Plus

Sunfleet Plus lanserades i samarbete med Samtrafiken i somras, och är en tjänst som ger användaren möjlighet att kombinera sina bilresor med andra färdsätt, till exempel tåg eller buss. Med det nya Resplus-tillägget blir Sunfleet Plus en biljett för Sveriges alla resor och binder ihop över 1 300 bilar med mer än 50 000 hållplatser över hela landet — och ett spännande exempel på just branschöverskridande samverkansprojekt. I första skedet genomförs ett pilotprojekt med ett utvalt antal användare för att sedan skalas upp till en allmän tjänst.

Även Daniel Andersson (L), 1:e vice ordförande i kollektivtrafiknämnden i Västra Götalandsregionen, betonade vikten av att skapa enhetliga system och menade att Samtrafiken har en betydande roll för att driva detta arbete. Regionens engagemang i Samtrafiken handlar i hög grad om att tillsammans skapa nya system som alla kan dra nytta av.

En viktig faktor som lyftes fram i dialogen av bland andra Anna Grönlund från Sveriges Bussföretag var att BoB är öppet för både offentliga och privata aktörer, vilket kommer att underlätta samarbetet. Mårten Levin från Mälab var också inne på denna linje, och exemplifierade med att de redan har integrerat kommersiell trafik i sitt system Movingo.

Seminariet avslutades med ett välbesökt mingel i kvällsolen. Att det gränsöverskridande resandet blir lättare med lättkombinerade system var de flesta minglare överens om. Även att en afton med dialog om framtida samarbeten — dessutom i en grönskande gotländsk sommarträdgård — utan tvivel blev en inspirerande start på höstterminen.