Slutrapport – Biljett- och betalprojektet (BOB)

Forum för Transportinnovation och Samtrafiken har under våren och sommaren 2017 fört diskussioner med Trafikverket om möjligheten att finansiera utveckling och implementering av en central nationell åtkomstpunkt och utvecklarportal. Trafikverket har ställt sig positiv till förfrågan och har av denna anledning föreslagit ett belopp runt 5-10 miljoner kronor under åren 2018-2020 i sitt förslag till en nationell plan.

Under slutpresentationen för beställaren Forum för Transportinnovation framförde styrgruppen att respektive trafikföretag är beredda att finansiera sin egen utveckling, men att den föreslagna centrala nationella åtkomstpunkten (samlingsplats för insamlad data) och en central nationell utvecklarportal hos Samtrafiken behöver finansieras externt.

Open Journey Planner med EU-finansiering

Inom ramen för det europeiska samarbetet EU Spirit har beslut tagits att gå över till en ny gemensam standard, Open Journey Planner. I samband med detta har EU beslutat att skjuta till finansiella medel. Det har i och med detta beslutats om att söka avsatta medel för Samtrafikens räkning. Trafikverket är den part som hanterar ansökan.

Biljett- och betalprojektets förvaltning: ändringshantering och ID-baserat resande

Förvaltningen av Biljett- och betalstandarden rullar på enligt plan. Formatet att ha kvar både marknadsgruppen och teknikgruppen tillsammans med en traditionell förvaltning fungerar mycket bra. Två frågor ligger just nu på BoB-förvaltningens dagordning – att fastställa ändringshantering och frågan hur vi ska arbeta vidare med ID-baserat resande på nationell nivå. Workshops har hållits i båda frågorna och fortsättningen kommer utkristalliseras under hösten.

Det är roligt att se att arbetet med att implementera de nationella standarderna pågår för fullt ute i landet. Är ni nyfikna på att veta mer så rekommenderar vi ett besök på BoBs webbplats.