Nya EU-bestämmelser om trafikdata

Så kallade delegerade förordningar antas av EU-kommissionen för att komplettera vissa delar av lagstiftningen. Den delegerade förordning som kompletterar EU-direktivet om tillhandahållande av öppet trafikdata är nu beslutad i samtliga instanser inom EU, och blir verklighet 2019.

Digitalisering av transporter spelar en viktig roll för transportverksamhet och hantering av trafikflöden. I strategin för den digitala inre marknaden i EU ses effektiviserande av trafikdata som en drivkraft för tillväxt, sysselsättning och konkurrenskraft.

Den nya trafikdataförordningen specificerar hur vi säkerställer tillgänglighet, utbyte, återanvändning och uppdatering av rese- och trafikdata, och kompletterar direktivet 2010/40 om ”tillhandahållande av multimodala informationstjänster” i Europeiska unionen. Förenklat får EU-länderna nu bättre möjligheter att skapa tjänster som förflyttar människor på ett enkelt och effektivt sätt.

Trafikverket och branschen har förordat Samtrafiken AB som nationell åtkomstpunkt för trafikdata i Sverige. Med erfarenhet som samlingsplats för trafikdata via www.trafiklab.se,  och som en del av det Vinnova-finansierade branschprojektet Kraftsamling öppna trafikdata, kommer Samtrafiken att fortsätta utvecklingen av dagens Trafiklab i enlighet med den nu beslutade förordningen. Vi informerar om det fortlöpande arbetet på Samtrafikens hemsida och nyhetsbrev.

Sammanfattning av innehållet i den nya förordningen

  • Förordningen ska införas i nationell lag. EU-staterna har fram till den 1 december 2019 på sig att genomföra de åtgärder som krävs för att anpassa lagstiftningen.
  • En nationell åtkomstpunkt för trafikdata skall tillhandahållas. Här ska även berörda myndigheter och operatörer tillhandahålla metadata som beskriver innehållet samt möjliggör en bra åtkomst till data (se nedan instruktion).
  • Medlemsstaterna skall granska efterlevnaden av förordningen, kontrollera att de uppgifter som lämnas in är korrekta och löpande rapportera efterlevnad till EU-kommissionen.

EU:s transportmyndigheter, transportoperatörer, infrastrukturförvaltare eller tjänsteutvecklare för anropsstyrd trafik ska även:

  • Tillhandahålla statiska data, samt dynamisk data (valfritt) i NeTEx-format eller annat kompatibelt format. I Sverige har beslut tagits om att initialt använda sig av Noptis som format för insamling av data.
  • Uppdatera data i förväg där det är möjligt (innan ändringen träder i kraft).
  • Tillhandahålla metadata och sökvägar för införande i den nationella åtkomstpunkten.
  • Leverera underlag som förklarar hur förordningen efterlevs, om detta efterfrågas av utsedd myndighet.

Läs mer om den delegerade förordningen här:

 

Vill du veta mer?

Håkan

Östlund

Partneransvarig