Samtrafiken skapar samlingsplats för öppna trafikdata

Samtrafiken, kollektivtrafikbranschens samägda utvecklingsbolag, ska bygga en branschgemensam teknisk lösning för insamling och tillgängliggörande av öppen kollektivtrafikdata.  Bakgrunden är ett inriktningsbeslut fattat av Samtrafikens styrelse den 13 mars. 

 

Styrelsebeslutet betyder att kollektivtrafikbranschen i Sverige nu lägger fundamentet för framtidens kollektivtrafik. Till grund för beslutet ligger det faktum att Samtrafiken sedan flera år samlar in bland annat landets tidtabellsdata. Delar av denna data gjordes redan 2011 tillgänglig för tredje part via portalen Trafiklab, i syfte att främja utvecklingen av nya tjänster. Samtidigt har resenärernas ökade behov av nya digitala resetjänster givit upphov till ett nytt EU-direktiv. Direktivet ställer krav på medlemsländerna att, genom så kallade nationella åtkomstpunkter för trafikdata, skapa bättre förutsättningar för digitala lösningar som underlättar resor med kollektivtrafik.

Samtrafiken har därmed i uppdrag att under de kommande fyra åren utveckla en ny digital infrastruktur för att hämta in stora mängder kollektivtrafikdata i ett flertal kategorier, samt göra den tillgänglig för marknaden.  

“Med hjälp av all denna öppna data som exempelvis innefattar hållplatser, realtidsuppdateringar, bytestider och annan viktig information kommer intresserade företag att kunna bygga nya typer av kollektivtrafiktjänster”, säger Samtrafikens vd Gerhard Wennerström. Resenärerna har behov av nya resetjänster, och vårt mål är att kunna förse tjänsteutvecklare med de digitala byggstenar som behövs.”

Samtrafikens styrelse fattade den 13 mars ett inriktningsbeslut som innebär att den första etappen i projektet ska påbörjas redan nu. Kommande etapper bygger på medfinansiering från Trafikverket.  

Som ett led i projektet kommer branschens befintliga portal för öppna trafikdata Trafiklab successivt att byggas ut och fyllas på med betydligt mer innehåll. Samtrafiken är en av grundarna till Trafiklab, som redan tidigare genererat nya kollektivtrafiktjänster där utvecklare använt portalens öppna API:er.

“Detta är ett branschinitiativ som vi gärna tar vidare med stöd från Trafikverket. Öppen trafikdata är en förutsättning för modern kollektivtrafik”, säger Gerhard Wennerström.  Tillsammans har vi möjlighet att göra Sverige till en internationell förebild.

Frågor och svar

Vem har fattat beslutet om att Samtrafiken ska driva projektet?

Samtrafikens styrelse, som bland annat består av representanter från SLL, SJ, Skånetrafiken, Nobina, Tågkompaniet och Västtrafik. Lista på styrelseledamöter här.

Hur mycket kommer projektet att kosta?

Cirka 28 miljoner kronor fördelat över den planerade projekttiden på fyra år. Projektet bekostas till största delen av kollektivtrafikbranschens egna medel, med stöd från Trafikverket. 

Vilka typer av data kommer att tillgängliggöras?

Det handlar bland annat om hållplatser och stationer, rutter och linjer, realtidsdata om störningar och pågående trafik samt fordonsegenskaper. Nya typer av data kommer successivt under den tid projektet pågår att släppas på Trafiklab.  

Under vilken period pågår projektet? 

Projektet startar i början av 2018 och beräknas vara klart 2021. Vi utreder möjligheterna till ett snabbare genomförande

Hur kommer Trafiklab att förändras

I takt med att projektet släpper olika typer av data via Trafiklab, kommer samlingsplatsen utvecklas kontinuerligt. I anslutning till projektet kommer även andra delar av Trafiklab att uppdateras, t ex vad gäller dokumentation och design

I och med kommande lagstiftning utvecklas Trafiklab från en innovativ försöksverksamhet för företag och utvecklare som är intresserade av öppna data, till att inta en formell och lagstadgad roll som central samlingsplats för Sveriges samlade öppna kollektivtrafikdata.

 

För mer information, kontakta

Karin Jihde, kommunikationschef
070-732 18 88
karin.jihde@samtrafiken.se

Om Samtrafiken
Samtrafiken utvecklar kollektivtrafiken i Sverige genom att samla in trafikdata och skapa branschgemensamma biljettstandarder som gör det möjligt att kombinera resor mellan olika regioner och trafikoperatörer. Samtrafiken utvecklar tjänster för sina ägare och partners till förmån för Sveriges resenärer, och ägs av 37 offentliga och privata trafikaktörer.

Om Trafiklab
Trafiklab är en community för öppen trafikdata som initierats av flera aktörer i branschen. Hos Trafiklab kan du som utvecklare ta del av data och API:er för kollektivtrafiken i Sverige och enkelt nå den information du behöver för att utveckla vassa tjänster.