Rapport från projektet Biljetter för digitaliserad mobilitet

Att öka andelen resor med hållbara transporter och stimulera tjänster för
kombinerad mobilitet som kan utgöra ett alternativ till den privata bilen kräver
en rad olika typer av åtgärder. En väl fungerande möjlighet för externa parter
att paketera kollektivtrafiken som en del av andra erbjudanden är en del av
detta arbete. I denna rapport presenteras insikter kring vilka typer av
biljettprodukter som potentiella säljande parter ser som relevanta.

Utifrån de dialoger som genomförts inom ramen för detta projekt presenteras
14 behovsområden. Dessa behovsområden lägger grunden för de biljettuppslag
som tagits fram inom projektet. Flera av de beskrivna behovsområdena handlar
om att möjliggöra tjänster för resenärerna som idag inte finns på den svenska
marknaden.

De regionala kollektivtrafikmyndigheterna arbetar aktivt för att införa en
gemensam teknisk standard för hur framtidens biljettsystem ska utformas.
Biljett- och betalstandarden kommer att möjliggöra försäljning och validering
av varandras biljetter, men hanterar inte harmonisering av affärsregler och
variationer i biljettprodukternas utformning. Utöver standardiserade gränssnitt
för biljettförsäljning är även tillgång till data och tjänster för exempelvis
reseplanering av avgörande betydelse för att möjliggöra kombinerade
mobilitetstjänster.

I rapporten beskrivs även hur beslut kring nya biljettprodukter fattas inom de
regionala kollektivtrafikmyndigheterna. Besluten är i hög grad politiska vilket
komplicerar förutsättningarna för samarbeten som går utanför det befintliga
biljettsortimentet. För att externa aktörer ska våga investera i detta område
krävs en tydlig inriktning som håller över tid.

Slutsatserna för rapporten utmynnar i förslag på fyra aktiviteter som bör
initieras för att stimulera utvecklingen inom området.

Läs hela rapporten här!

Elias

Arnestrand

Strateg Trafiklab