Samtrafiken diskuterar öppna data och lyfts fram i rapport

Under Almedalsveckan i somras arrangerade Samtrafiken dialogmötet Civilsamhällets farhågor och förväntningar på öppna data i kollektivtrafiken i samarbete med regeringskansliet. Initiativet är kopplat till regeringens medverkan i initiativet Open Government Partnership, ett internationellt program som lanserades av bland annat USA under president Barack Obama. Ett ytterligare samtrafikenarrangerat event var en paneldiskussion på temat Hur påverkas det kollektiva resandet av digitaliseringen och utvecklingen av öppna data?

Vi fick ta del av resultaten av Gartners rapport Öppna data och datadriven innovation. I rapporten lyfts kollektivtrafikbranschen i allmänhet, och Trafiklab/Samtrafiken i synnerhet, fram som utmärkta exempel på användning av öppna data för samhällsförbättrande åtgärder.

Dialogmötet i Almedalen leddes av Vinnovas nya generaldirektör Darja Isaksson och genomfördes som en del av Sveriges bidrag i arbetet med Open Government Partnership, och bland deltagarna fanns 40-tal seminariedeltagare från ideella organisationer, företag och myndigheter i dialogen om öppna data.

En genomgående fråga som lyftes upp var hur data skulle kunna nyttjas i kombination med data från andra näraliggande verksamheter. Som exempel nämndes hur restider och resvägar skulle kunna kombineras med olika serviceinrättningars och butikers öppettider för att skapa effektivare och jämnare trafikflöden och därmed ett mindre behov av ny fast infrastruktur. Ett annat exempel var att kombinera kollektivtrafikdata med folkhälsodata i syfte att bättre planera för en mer hälsosam livsstil.

Vidare diskuterade deltagarna hur användandet av öppna data och förväntan på att medborgarna ska kunna ta till sig av nya digitala verktyg påverkar den digitala klyftan där vissa medborgare riskerar att stängas ute från viktig samhällsservice. En annan aspekt som flera nämnde var frågan om transparens och delaktighet samt vikten av att de som vill ha tillgång till data också delar med sig av sina egna data.

Dialogmötet avslutades med en diskussion om vad nationella politiker bör göra för att främja utvecklingen av användande av öppna data.

Efter detta tog nästa evenemang vid, ett politikerseminarium på temat Hur påverkas det kollektiva resandet av digitaliseringen och utvecklingen av öppna data?  Samtrafikens nye ordförande Göran Hägglund betonade vikten av samverkan mellan stat, landsting och privata aktörer för at utveckla nya trafikdata.

Därefter vidtog en diskussion om införandet av EU-direktivet om en nationell nod för kollektivtrafikdata. I det arbetet har Transportstyrelsen i uppdrag att utreda hur detta ska organiseras. Myndighetens generaldirektör Jonas Bjelfvenstam betonade att de sannolikt kommer att föreslå en lösning som inte är särskilt hårt reglerad, eftersom de vill att sektorn själv tar ett stort ansvar för utvecklingen av noden.

I den efterföljande diskussionen deltog bland andra Håkan Östlund från Samtrafiken, Elias Arnestrand från Trafiklab, Caroline Ottosson från SL, Susanne Fuglsang från Innovation Catalyst, Mats Johannesson från MTR samt Sofia Malander från Östgötatrafiken. I diskussionen framkom att såväl regionala kollektivtrafikmyndigheter som operatörer lutar åt att inte skapa egna avgränsade lösningar utan att i högre grad låta tredjepartsutvecklare ta hand om de nya lösningarna.

Diskussionen knöt dessutom an till farhågan från det första dialogmötet, om huruvida mera glest befolkade delar av landet skulle få samma nytta av öppna data. En av slutsatserna var att det inte nödvändigtvis behöver bli så, eftersom man kunnat göra stora effektiviseringar i form av samåkning av olika typer av offentliga transporter genom att dela trafikdata på bättre sätt.

Andra frågor som diskuterades var huruvida det offentliga bör ställa krav på privata aktörer att säkerställa att personer med nedsatt syn eller hörsel kan använda de applikationer som skapas av tillgängliga öppna data. Sammanfattningsvis lyfte flera av deltagarna fram vikten av att fortsätta arbeta med öppna data för att bland annat främja en långsiktigt hållbar transportsektor där vi använder befintliga resurser på ett så effektivt sätt som möjligt.