Elstation Stockholm C – rapport från VTI

I syfte att visa vad kombinerad mobilitet kan innebära enades Jernhusen, Samtrafiken, Trafikförvaltningen Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Vattenfall, DriveNow och MoveAbout om att samverka för att initiera ett pilotprojekt i form av en bilpoolshubb vid Stockholms Centralstation – El-station Stockholm C. Senare anslöt även Sunfleet till projektet. Att tillgängliggöra både flytande och fasta elpoolsbilar i anslutning till stationen var ett sätt att visa att individuella fordon som körs av resenären själv kan vara en del av den nya kollektivtrafiken, eftersom dessa fordon är delade resurser.

I den samtida diskussionen om hållbart resande framhålls ofta betydelsen av delad och kombinerad mobilitet. Under senare år har olika typer av projekt och initiativ sjösatts, vars syfte har varit att främja utvecklingen av sådana lösningar, inte minst i städer. Ett aktuellt exempel är Elstation Stockholm C, som är namnet på en plats för parkering och laddning av bilpoolsbilar som har funnits i direkt närhet till Stockholms Centralstation under perioden oktober 2016 till december 2017. Vid denna plats har det varit möjligt att hämta och lämna både så kallade ”fasta” och ”flytande” elpoolsbilar.

En viktig fråga, som avgör vilken betydelse som denna typ av initiativ kan spela för att uppnå mål om hållbart resande, är hur de upplevs av användarna. I föreliggande rapport redovisas resultaten av en intervjustudie som har genomförts med ett urval personer som har använt bilpoolsbil vid Elstation Stockholm C. Syftet med intervjustudien var att fördjupa insikterna om användares perspektiv och erfarenheter av bilpoolstjänster i stort, samt specifikt hur de har upplevt Elstation Stockholm C.

Resultaten från studien bekräftar en ofta återkommande målsättning med utvecklade bilpoolstjänster, nämligen att denna typ av tjänster gör det möjligt för människor att avstå från att själv äga en bil. Resultaten indikerar dock att det fortfarande finns en del praktiska problem som försvårar för specifika grupper, t.ex. småbarnsfamiljer, att använda bilpool. Detta är något som behöver ses över om man vill främja en ökad användning av bilpool och bildelningstjänster.

Läs rapporten från pilotprojektet här

 

Reidar

Larsson

Projektledare