Samverkansforum 9-10 april 2019

Temat för vårens Samverkansforum var regeringens förslag om ett nationellt biljettsystem för kollektivtrafik. Frågan rönte ett stort intresse med högt deltagande från Samtrafikens partners.

Forumet fokuserade på att samla och vidareförmedla information om de biljettsamarbeten, nyckelprojekt och annat fundamentalt utvecklingsarbete som pågår i branschen och kommunicera detta till utredningen, i kombination med deltagarnas medskick kring vad som bör och inte bör förändras och/eller vidareutvecklas.

Det är svårt för branschens aktörer att ha konkreta synpunkter i nuläget, det vill säga innan målet för utredningen är definierat. Det upplevda problemet behöver definieras och kvantifieras. Här såg flera medverkande en risk för att utredningen lägger fokus på resor som görs sällan av nuvarande resenärer, d.v.s. resor mellan och över flera regiongränser. Fokus bör istället vara att förmå fler av det totala antalet medborgare att resa kollektivt istället för att ta den egna bilen. Detta är en målsättning som är i linje med Miljöpartiets vision för det ursprungliga förslaget, det vill säga att bidra till lägre klimatpåverkan i transportsektorn.

Förutsättningar varierar beroende på om organisationen är en kommersiell eller offentlig trafikoperatör. Här ser vi också skillnader i de olika aktörernas uppfattning om problemställning, målbild och resurser för genomförande. Det råder också skillnad mellan den grupp som utgör de tre största länstrafikoperatörerna (SL, Västtrafik och Skånetrafiken) i jämförelse med övriga länstrafikoperatörer och de resurser de två grupperingarna har att tillgå. De mindre regionerna ser större skäl för initiativ på nationell nivå både kopplat till biljettsystem och lagstiftning.

Medskick till utredningen*

Ett tydligt medskick till utredningen är att de initiativ som påbörjades för flera år sedan kring standarder (främst BoB-standarden) och öppna data är fundamentala byggstenar för en enklare nationell lösning.

Däremot krävs resurser om regeringen vill att det ska gå snabbare. Det finns i nuläget risk att nationella initiativ prioriteras ned, till förmån för projekt med direkt påverkan på medborgare inom regionen.

Generellt såg deltagarna positivt på att standardisera eller harmonisera vissa resevillkor. Dock vill man inte detaljstyra reglering av affärsregler, biljettprodukter eller prissättning.

Deltagarna var i allmänhet positiva till på att skapa en nationell åtkomstpunkt även för kollektivtrafikresor/ biljetter. Det kan anses rimligt att offentliga aktörer blir tvungna att tillgängliggöra sitt utbud och biljetter, dock inte nödvändigtvis de kommersiella.

Generellt såg deltagarna inte att lösningen på det eventuella problemet nödvändigtvis är en nationell rese-app. Att ha olika appar är acceptabelt för resenären, men varje app måste ge möjlighet att presentera och sälja hela det nationella utbudet på ett enkelt sätt.

Slutligen måste ett kommande nationellt biljettsystem ta hänsyn till kommande ITS-direktiv och branschen bör aktivt samverka för att påverka implementeringen av direktivets akter utifrån svenskt perspektiv.

Bakgrund Nationellt biljettsystem för kollektivtrafik

I den 73-punktslista som tecknades mellan S, Mp, C och L i det s.k. januariavtalet 2019 finns nedanstående punkt under rubriken Hela landet ska växa.

28. Bygg ut infrastrukturen – bind ihop Sverige med tåg som går i tid. Den beslutade nationella planen för infrastruktur 2018–2029 med investeringar i vägar och järnvägar i hela landet på 700 miljarder ska fullföljas. Nya stambanor för höghastighetståg ska färdigställas så att Stockholm, Göteborg, Malmö och regioner och städer längs med och i anslutning till banans sträckning bättre knyts samman med moderna och hållbara kommunikationer. Det ska ske fortsatt utbyggnad av järnvägen i norra Sverige och planeringen för att bygga Norrbotniabanan i sin helhet ska intensifieras. Den breda finansieringsdiskussionen mellan sju riksdagspartier ska återupptas och utgöra utgångspunkten för det fortsatta arbetet med projektet. Dagens eurovinjetteavgift för godstransporter ska behållas så länge som möjligt. Ett nytt miljöstyrande system ska utredas (Tillsätts våren 2019). Ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige införs (Utredning 2020) från 1 januari 2022. Regeringen ska agera för att göra det enklare att boka utlandsresa med tåg. Trafikverket ges i uppdrag att upphandla nattåg med dagliga avgångar till flera europeiska städer.

Status utredning

Ansvariga ämnesråd på Infrastrukturdepartementet har med C och L skrivit ett första utkast till utredningsdirektiv. En sammanställning av innehåll och medskick från Samtrafikens Samverkansforum har framförts till beredningen. Regeringen väntas fastställa direktiv och utse utredare i månadsskiftet juni/juli.

Samtrafiken fortsätter att bevaka frågan, och planerar ett uppföljande Samverkansforum hösten 2019 där status i frågan om nationellt biljettsystem ingår.

*Medskicken är en sammanställning av de synpunkter som framfördes av deltagare under forumet.

Har du frågor eller vill veta mer?