Nya regler om öppna trafikdata

Från och med 1 december i år måste alla aktörer i transportsektorn inom EU göra sitt rese- och trafikdata tillgänglig i ett öppet dataformat. Syftet är att underlätta för företag som vill utveckla nya reseinformationstjänster.

EU-kommissionen vill att resenärer ska få större möjligheter att kombinera olika färdmedel. Därför ska alla operatörer, kollektivtrafikmyndigheter och andra aktörer i branschen tillhandahålla sitt trafikdata offentligt i en så kallad nationell åtkomstpunkt. För kollektivtrafiken kan det röra sig om linjer, hållplatser, stoppställen och avgångstider. Tillgång till dessa data ger exempelvis tjänsteutvecklare större möjlighet att ta fram nya reseinformationstjänster för resenärer. De nya reglerna gäller i hela EU och börjar gälla den 1 december 2019.

– Det finns ett tryck både från EU och civilsamhället att öppna upp data i många branscher för att främja medborgardriven innovation och transparens. I Sverige ligger kollektivtrafiken relativt långt fram inom öppna data, säger Roger Hiding, sektionschef på Transportstyrelsen.

Via plattformen Trafiklab samverkar sedan flera år landets olika regioner och trafikbolag för att samla in och tillhandahålla öppna kollektivtrafikdata. Ett samarbete som nu breddas i och med den nya förordningen. En stor utmaning är så kallad harmonisering av data – att enas om principer för hur operatörer ska synka information så att den går att matcha och kombinera.

– Att bara öppna upp data räcker inte. För att kunna samlas in och användas på ett effektivt sätt måste allt vara i ett enhetligt format. Idag kan en och samma hållplats heta olika saker beroende på vilken operatör som trafikerar linjen. Dessutom kan den innehålla flera olika stoppställen, säger Gerhard Wennerström, vd på Samtrafiken som driver Trafiklab och utvecklingen av öppna data inom kollektivtrafikbranschen.

Förordningen handlar dels om att säkerställa tillgänglighet till data, dels om att koppla ihop existerande reseinformationstjänster. Trafikverket ska se till att Sverige utvecklar och förvaltar en nationell åtkomstpunkt. Trafikdata för kollektivtrafik kommer att tillgängliggörs via Samtrafikens portal Trafiklab. Insamling av kollektivtrafikdata sker genom branschens gemensamma projekt öppna data.

– Om vi får in data som är rätt från början behöver informationen inte ändras, säger Marie Hagberg Backlund, avdelningschef på Trafikverket. Det sparar tid och minskar risken att användarna hämtar felaktiga data. Det är därför viktigt både för kollektivtrafikmyndigheterna och de kommersiella trafikbolagen att enas om principer och börja anpassa sitt trafikdata redan nu. Annars blir det svårt att möta de kommande EU-kraven.

Transportstyrelsen kommer att se till att aktörerna efterlever förordningen.


FAKTA OM DEN NYA EU-FÖRORDNINGEN

En del av ITS-direktivet

Förordningen omfattar ett av fyra prioriterade områden för ITS-direktivet (2010/40/EU) om ett harmoniserat och enhetligt införande av tjänster för så kallade intelligenta transportsystem inom EU. Förslaget till denna förordning för ”tillhandahållande av EU-omfattande multimodala rese­informations­tjänster” antogs av kommissionen den 31 maj 2017 och börjar gälla från och med den 1 december 2019, med stegvist införande fram till 2023.

Vad gäller?

Förordningen gäller både för privata företag och myndigheter (transportmyndigheter, trafikföretag, infrastrukturförvaltare och leverantörer av behovsstyrda transporttjänster). Enligt denna EU-lag är länderna skyldiga att bidra till tillgång till data eller information om befintlig data. Det finns dock inga krav att börja samla in data som inte redan finns tillgängliga i maskinläsbart format. För att insamling och tillgänglighet ska underlättas finns de nationella åtkomstpunkterna trafficdata.se och Trafiklab för rese- och trafikdata samt kollektivtrafikdata.

Förordningen omfattar två delar, dels åtkomst och tillgänglighet till data, dels gränssnitt för att koppla ihop existerande reseinformationstjänster. De skall-krav som förordningen ställer på Sverige och berörda aktörer är bland annat;

  • Sverige ska utveckla och förvalta en nationell åtkomstpunkt. Trafikverket har fått uppgiften att realisera åtkomstpunkt (införs i existerande åtkomstpunkt trafficdata.se).
  • Tillhandahållande av statisk rese-och trafikdata enligt bilaga i förordningen.
  • Leverantörer av reseinformationstjänster ska på begäran förse en annan leverantör av informationstjänster med resvägsresultat.
  • Tillhandahållande av data enligt utpekade standarder, exv. NeTEx för statisk data.
  • Realtidsinformation anges som en rekommendation och det är upp till varje medlemsland att införa det i en nationell åtkomstpunkt. EU-kommissionen ser gärna att även denna data tillhandahålls via den nationella åtkomstpunkten.

Läs mer om förordningen här.

Hur gör du din trafikdata tillgänglig, och kommer åt andras?

Samtrafiken kommer att samla in och publicera specifik kollektivtrafikdata i Sverige via sin nationella åtkomstpunkt, Trafiklab. Läs mer om teknisk information avseende format och datamängder här.

För mer information, kontakta:

Clas Roberg, delprojektledare Gemensam nationell åtkomstpunkt, Trafikverket clas.roberg@trafikverket.se

Håkan Östlund, produktchef Data, Samtrafiken hakan.ostlund@samtrafiken.se

Håkan

Östlund

Partneransvarig