Att tänka på inför upphandling av IT-tjänster

Uppfyller era underleverantörer EU-förordningens krav om reseinformationstjänster? Dags att säkra kompetens kring tillgängliggörande av öppna trafikdata. Här följer information till regionala kollektivtrafikmyndigheter och operatörer.

Inför kommande upphandlingar av IT-tjänster bör Sveriges alla kollektivtrafikaktörer säkra att deras underleverantör kan uppfylla kraven i den EU-förordning om reseinformationstjänster som träder i kraft 1 december i år. Då ska samtliga aktörer i transportsektorn inom EU göra sin trafikdata tillgänglig i ett öppet dataformat. Syftet är att underlätta för företag som vill utveckla intuitiva tjänster för resenärer.

EU-kommissionen vill att resenärer ska få större möjligheter att kombinera olika färdmedel. Därför ska alla operatörer, kollektivtrafikmyndigheter och andra aktörer i branschen tillgängliggöra sin trafikinformation offentligt i en så kallad nationell åtkomstpunkt. För kollektivtrafiken kan det röra sig om hållplatser, linjer, stoppställen och avgångstider. Tillgång till all denna data ger intressenter, exempelvis tjänsteutvecklare, större möjlighet att ta fram nya resetjänster för resenärer.

De nya reglerna gäller i hela EU och börjar gälla den 1 december i år. Via portalen Trafiklab.se samverkar sedan flera år landets olika regioner och trafikföretag för att samla in och tillgängliggöra öppna kollektivtrafikdata.

Förordningen handlar dels om att säkerställa tillgänglighet till data, dels om att koppla ihop existerande reseinformationstjänster. Trafikverket ska se till att Sverige utvecklar och förvaltar en nationell åtkomstpunkt.

Fakta om den nya EU-förordningen

En del av ITS-direktivet
Förordningen omfattar ett av fyra prioriterade områden för ITS-direktivet (2010/40/EU) om ett harmoniserat och enhetligt införande av tjänster för s k intelligenta transportsystem inom EU. Förslaget till denna förordning för ”tillhandahållande av EU-omfattande multimodala rese­informations­tjänster” antogs av kommissionen den 31 maj 2017 och börjar gälla från och med den 1 december 2019, med stegvist införande fram till 2023.

Vad gäller?
Förordningen gäller både för privata företag och myndigheter (transportmyndigheter, trafikföretag, infrastrukturförvaltare och leverantörer av behovsstyrda transporttjänster). Enligt denna EU-lag är länderna skyldiga att bidra till tillgång till data eller information om befintlig data. Det finns dock inga krav att börja samla in data som inte redan finns tillgängliga i maskinläsbart format. För att insamling och tillgänglighet ska underlättas finns de nationella åtkomstpunkterna trafficdata.se och Trafiklab.se för rese- och trafikdata samt kollektivtrafikdata.

Förordningen omfattar två delar, dels åtkomst och tillgänglighet till data, dels gränssnitt för att koppla ihop existerande reseinformationstjänster. De skallkrav som förordningen ställer på Sverige och berörda aktörer är bland annat att:

  • Sverige ska utveckla och förvalta en nationell åtkomstpunkt. Trafikverket har fått uppgiften att realisera åtkomstpunkt (införs i existerande åtkomstpunkt trafficdata.se)
  • tillhandahålla statisk rese- och trafikdata enligt bilaga i förordningen
  • leverantörer av reseinformationstjänster på begäran ska förse en annan leverantör av informationstjänster med reseförslag
  • tillhandahålla data enligt utpekade standarder, t ex NeTEx för statisk data
  • realtidsinformation anges som en rekommendation och det är upp till varje medlemsland att införa det i en nationell åtkomstpunkt. EU-kommissionen ser gärna att även denna data tillhandahålls via den nationella åtkomstpunkten.

Läs mer om förordningen här.

Har du frågor eller vill veta mer?

Håkan

Östlund

Partneransvarig