Projekt Öppna data

Projekt Öppna data genomförs för att gynna framväxten av kombinerade mobilitetstjänster i Sverige, samtidigt som det ger förutsättningar för trafikföretag att efterleva gällande EU-förordningar. Projektet omfattar insamling samt distribution av utökade och mer detaljrika datamängder jämfört med den data som samlas in genom Samtrafiken i dag, varav de flesta ingår i lagkraven från EU-förordning 2017/1926. Både statiska datamängder, t.ex. tidtabellsdata, och realtidsdata om störningar och pågående trafik ska samlas in inom ramen för projektet.

Format för ny dataleverans till Samtrafiken

Sedan tidigare har projektet implementerat stöd för import av data på formaten NOPTIS DOI, ROI och POSROI. Det senaste tillskottet till importformaten är NOPTIS DII, vilket bland annat skapar förutsättningar för fler trafikhuvudmän att leverera sin data till Samtrafiken inom ramen för projektet. Vidare har projektet nu även implementerat stöd för dataimport på formatet NeTEx som ett första steg i att möjliggöra dataleverans från kommersiella aktörer. Arbete med att stödja formatet SIRI är planerat, men ännu inte påbörjat.

För att möjliggöra leverans av data även från de aktörer som saknar systemstöd för att leverera data maskinellt pågår en behovsanalys kring en portal för inmatning av trafikdata. En förväntad effekt av detta är att leverans av data till Samtrafiken standardiseras ytterligare, vilket är en förutsättning för en effektiv central hantering av de utökade datamängderna utifrån ett nationellt perspektiv.

EU-förordning 2017/1926

Förordningens första servicenivå träder i kraft den 1 december 2019. Projekt öppna data har möjliggjort uppfyllande av lagkraven i den första servicenivån genom att distribuera de relevanta datamängderna på Trafiklab i formatet NeTEx, som är den europeiska standard för statisk data som stipuleras av förordningen. Observera att endast de trafikföretag som levererar data till Samtrafiken inom ramarna för projektet omfattas av detta, varför projektet vill poängtera vikten av att varje trafikföretag ser över sina möjligheter att leverera sin data på något av de ovan nämnda formaten. Vilka datamängder som ingår i förordningen och i vilken servicenivå de ingår i kan utläsas här.

Projektets styrgrupp består av representanter från Region Stockholm Trafikförvaltningen, Västtrafik, Skånetrafiken, Region Uppsala, Östgötatrafiken, Jönköpings länstrafik, SJ, Trafikverket och Samtrafiken.

Läs mer om projekt Öppna data.

Är du intresserad eller vill veta mer?

Kajsa

Wejander

Gruppchef Trafikdata