Höjd kvalitet på tågdata när processer vässas

Genom ett nystartat projekt ska hanteringen av tågdata effektiviseras. Tågdata utgör grunden i den så kallade tågplanen, som innehåller tidtabell för persontrafik, godstrafik och banarbeten. Målsättningen är att få bort mycket av det manuella arbete som sker idag och att den data som används i flera av Samtrafikens tjänster därmed blir mer korrekt, komplett och aktuell.

”Vår förhoppning är att det arbete vi nu gör ska ge bättre kvalitet genom hela kedjan, från den initiala tågplan som idag skapas av järnvägsföretag och Trafikverket, till själva resenärsupplevelsen.”

Reidar Larsson, projektledare

Bakgrund och målsättning

Det arbete som sker idag med att uppdatera det tågdata som ligger till grund i den årliga tågplanen är mycket tids- och resurskrävande för alla involverade. Idag måste Samtrafikens partners till exempel manuellt rapportera in ändringar. Det finns därför mycket att vinna på att effektivisera och automatisera de här processerna.

När projektet är avslutat kommer datat i Samtrafikens tjänster, så som Resrobot, Resplus och Trafiklab, att vara av högre kvalitet.

Tidplan

I projektets första fas kartläggs både befintliga och möjliga framtida dataflöden och lösningar, med fokus på den årliga tågplanen. Samtrafiken har i detta skede en dialog med Trafikverket samt ett fåtal trafikhuvudmän. Nästa fas startar senare i vår och omfattar de uppdateringar av tågdata som sker löpande under ett år, exempelvis vid banarbeten. När det blir dags för detta arbete kommer de partnerföretag som levererar tågdata att involveras i projektet.  

Reidar

Larsson

Projektledare