Begrepp i kollektivtrafikbranschen

Liksom de flesta branscher präglas kollektivtrafikbranschen av många begrepp och facktermer som hör just kollektivtrafiken till. Vi har samlat och definierat de vanligaste i vårt arbete för att vi internt på Samtrafiken ska åstadkomma en gemensam förståelse för dem samt för att vi ska vara konsistenta i hur vi använder dem.

Vi hoppas att vår begreppslista kan underlätta i arbetet för dig som jobbar inom eller med koppling till branschen. Notera dock att det kan förekomma varianter av definitioner och att denna begreppslista är den version som vi på Samtrafiken valt att förhålla oss till.

Listan uppdateras och fylls på löpande för att hållas aktuell och levande. Har du tips på något begrepp som du anser borde tillföras listan är du välkommen att kontakta oss via kommunikation@samtrafiken.se

Begrepp

Förkortning

Definition

Annonserat nummer   Det linjenummer som visas mot resenär.

Aggregering av trafikdata

 

Slå samman flera olika trafikdatakällor.

Anropsstyrd trafik

 

Tur eller sträcka som endast trafikeras efter beställning via telefon eller andra digitala kanaler. Beställningen måste göras en bestämd tid innan avresa.

Ansl

Ansl

Anslutning mellan två trafikslag

Av- och påstigningsrestriktioner   Begränsning på hållplatser där endast avstigning eller påstigning är tillåtet.
Beställningstrafik   Operatörerna och då främst länsbolag, har beställningstrafik på sträckor där trafikutbudsplanen ställer krav på utbud men underlaget är litet. Detta gäller nästan uteslutande buss. För kommersiell busstrafik används det när man vill veta om man ska göra en avstickare från motorvägen, t ex en bensinmack. Bokningarna kan komma precis innan hållplatsen passeras. Ur ett dataperspektiv behöver man sätt olika regler som ska gälla, tid innan som bokningen ska ske, var man ska ringa, vilka turer och sträckor.
Biljett   Färdbevis som visar rättigheten att nyttja specificerade resurser med specificerad giltighet.
Biljett- och betalstandard BoB Biljett- och betalstandard, nationell.
Biljettens giltighet geografiskt   Var en biljett är giltig, exempelvis inom vissa zoner eller ett län
Biljettens giltighet i tid   Hur länge en biljett är giltig, exempelvis 75 min eller 30 dagar
Biljettförsäljare   Säljkanal som säljer biljetter, exempelvis sj.se eller pressbyrån
Brut Brut Är motsatsen till Ansl. I Reseplaneraren blir det en anslutning som man inte vill ha. Man vill istället bryta den. Det kan bero på att man får för många och onödiga byten.
Bytesprio   Om man ska byta från linje a till linje b kan man göra det på flera ställen men vissa ställen är bättre än andra ur olika aspekter, mer trafik/utbud, säkrare trafikmiljö (ljus, bänk, väderskydd).
Bytespunkt   Ett samlingsnamn för hållplatser och resecentrum. En utpekad plats för på-, av- och omstigning mellan ett eller flera trafikslag.
Bytesregelmodulen BRM Bytesregelmodulen. Innehåller samtliga bytesregler vid olika hållplatser och stationer i hela Sverige samt en del utomlands.
Bytestider   Samtrafiken sätter en generell bytestid för en hållplats/station som trafikeras av flera operatörer. Bytestider vid en hållplats/station sätts av operatören om det är byte inom den egna trafiken.
Dated Output Interface DOI NOPTIS-gränssnitt för planerad trafikdata, används framförallt i PubTrans BASE (Produkt från Hogia).
Direkt företag   De Resplusföretag som har avtal direkt med SilverRail och levererar sina priser själva. Vi levererar bara trafikdata. Med undantag av SJ som levererar även sitt trafikdata själva.
Enkelbiljett   Färdbevis som är giltig under en kortare tid antingen för endast en resa eller x antal minuter beroende på geografiskt område
Riksdatabasen  RDB

Databasen för all kollektivtrafikdata som Samtrafiken samlar in och sammanställer på uppdrag av Transportstyrelsen.

Gemensam trafikantinformation GTI Gemensam Trafikantinformation. Alla som bedriver kollektivtrafik måste enligt Transportstyrelsens föreskrift TSFS 2012:2 och 2012:72 lämna anmälan till den regionala kollektivtrafikmyndigheten samt information om trafikutbud till Samtrafiken i Sverige AB.
General Transit Feed Specification GTFS General Transit Feed Specification, en specifikation av ett standardiserat format för kollektivtrafikstidtabeller och associerad geografisk information.
Gånglänkar   Dynamisk gånglänk skapas genom att systemet hittar närmaste hållplats utifrån frågan och då endast i slutet eller i början av resan. Den statiska gånglänken kommer från operatören om det är för egen trafik.
Hostingföretag   De Resplusföretag som har avtal med oss om att leverera både trafikdata och priser till SilverRail.
Hållplats HPL En plats märkt med en stolpe med topptavla eller ett väderskydd som anvisar på- och avstigning i busstrafiken
Hållplatsläge Läge Alla hållplatser (se över) har minst ett hållplatsläge som avser den specifika platsen där ett fordon/en tur avgår från. Större hållplatser, centralstationer etc. har ofta flera hållplatslägen
Indata   Det trafikdata som levereras till Samtrafiken via olika format eller matas in manuellt som sedan behandlas och förädlas.
Interoperabilitet   Interoperabilitet är förmågan hos olika system att fungera tillsammans och kunna kommunicera med varandra
IVU.pool IVU.pool Databas utvecklad av IVU som Samtrafiken lagrar och redigerar trafikdata i. Bildar tillsammans med Bytesregelmodulen (BRM) Riksdatabasen (RDB).
Kollektivtrafik  

Persontransporter av allmänt ekonomiskt intresse som erbjuds allmänheten fortlöpande och utan diskriminering.

Kombinerad resa  

Resenär: en resekedja med byte

Trafikbolag: en hopslagen biljett bestående av flera delbiljetter

Kom-fram-garanti   En del av Resplus resevillkor som beskriver resenärens rättighet vid akut trafikstörning. Den trafikoperatör som orsakat en störning eller på vars sträcka en störning har uppstått ska hjälpa resenären med ny resplan, trafikstörningsbiljetter eller i förekommande fall nya biljetter för hela resan utan kostnad för resenären.
Kommersiell Trafik   Kollektivtrafik som utförs av trafikföretag men som inte är upphandlad och skattefinansierad. Trafiken finansieras endast av biljettintäkter.
Ledsagning   Ett stöd till personer med funktionsnedsättningar för på-, av-, och omstigning vid bytespunkter.
Linjelagd kollektivtrafik   Kollektivtrafik som går enligt förbestämd tidtabell.
Linjenummer   Ett tekniskt nummer som oftast är samma som det annonserade numret men kan skilja sig för t.ex. stadsbussar då samma producent kan leverera flera linje 1.
Linjeproducent   Ett företag som levererar data för trafiken och/eller den operatör/entreprenör som utför transportarbetet.
Linkon Silverrailtech SRT Svenskt företag med kontor i Stockholm och Norrköping som tillhandahåller försäljningssystem och diverse andra tjänster/produkter kopplat till detta.
Lokal hållplats   En hållplats som trafikeras av en producent. Levereras tillsammans med trafikdata från producenten och behöver inte ha ett unikt namn eller nummer.
Länsöverskridande resa   En resa som börjar i ett län och slutar i ett annat län.
Network Timetable Exchange NeTEx  NeTEx är en standard för utbyte av kollektivtrafikinformation via XML-dokument. Den är baserad på ett XML-schema som använder sig av delar av Transmodels definitioner av vanliga kollektivtrafiktermer och datastrukturer.
Nordic Public Transport Interface Standard NOPTIS NOPTIS är en förkortning av Nordic Public Transport Interface Standard vilken bygger på Transmodel. Standarden ägs och förvaltas av flera nordiska kollektivtrafikaktörer
Onyttig resa   Om resenär inte är intresserad av en ny resplan. Resenär kan resenären välja att få åka tillbaka. Utan kostnad och med full återbetalning av hela biljetten 
Open Trip Planner OTP Open Trip Planner. Reseplanerare baserad på öppen källkod.
Participant ID PID

Ett ID som används inom BoB (Biljett & Betalstandarden) för att identifiera vem man kommunicerar med. Varje BoB participant tilldelas ett unikt PID.

För att från ett reseplanerarsök ta reda på vilken part (PID - Participant ID) man ska kommunicera med för att få ut produkt-/prisdata för sökresultatet från en reseplanerare används THM id från trafikdatat för att slå upp motsvarande PID. 

Not: ovanstående översättning THM → PID förutsätter harmoniserat trafikdata.

Periodbiljett   Färdbevis med giltighet under specificerad tidsperiod, exempelvis 30 dagar.

Open Sales and Distribution Model

OSDM Standard framtagen av UIC, en internationell organisation för tågoperatörer. Den inriktar sig främst på hantering av bokningar samt produkter, priser och biljettförsäljning för fjärrtågtrafik.
Public Transport Reference Data Model Transmodel Transmodel är en förkortning av "Public Transport Reference Data Model" (EN 12896) som är en europeisk standard och konceptuell modell för kollektivtrafikinformation. Huvudsyftet med standarden har varit att skapa ett gemensamt språk kring kollektivtrafikdomänen med konsekvent terminologi för viktiga termer inom kollektivtrafik.
Realtidsinformation   Information till resenären om bussen eller tågets faktiska avgång. Realtidsinformationen bygger på GPS-signaler i fordonens datorer som ger en exakt beräkning om ankomsttid.
Realtime Output Interface ROI  NOPTIS-gränssnitt för realtidsinformation, används framförallt i PubTrans DaRT (Produkt från Hogia)
Regional kollektivtrafik   Kollektivtrafik inom ett län eller över en länsgräns vars syfte är att sörja för vardagsresande.
Regional kollektivtrafikmyndighet RKM En politiskt styrd funktion med ansvar för den regionala kollektivtrafiken genom att denne ska upprätta ett regionalt trafikförsörjningsprogram, ska fatta beslut om allmän trafikplikt, säkerställa tillgänglighet för alla resenärsgrupper samt verka för god taxiförsörjning.
Resplan   Annan väg eller andra linjer vid trafikstörning.
Resplus   Kombinerat resande, en biljett för hela resan (minst 2 operatör, länsöverskridande resa).
Resrobot   Samtrafikens varumärke för Sveriges nationella reseplanerare
Rikshållplatser  

En hållplats med unikt namn och nummer för att samla ihop lokala hållplatser som ligger på samma plats samt för att skilja lokala hållplatser åt som har samma namn men ligger olika geografiskt.

Har skapats för att harmonisera hållplatserna i riksdatabasen. Alla operatörer som skickar trafikdata till Samtrafiken använder sina egna hållplatsnummer vilket gör att det blir dubbletter i databasen. För att komma till rätta med det har Samtrafiken nummersatt alla hållplatser och översätter operatörens hållplatsnummer till ett unikt rikshållplatsnummer. Ibland har även fler hållplatser ”bakats ihop” till en rikshållplats, tex vid en station där både bussterminal och tågstation har samma rikshållplatsnummer. 

Service Interface for Real Time Information SIRI SIRI står för Service Interface for Real Time Information och är en standard för realtidsinformation som bygger på Transmodel. SIRI är en europeisk standard och förvaltas (precis som NeTEx och Transmodel) av CEN
Swedish Transport Integration Platform STIP

STIP är en samling komponenter för att hantera trafikdata, både planerad och realtid.

Tidtabell   Linjer, hållplats, tider, trafikeringsdagar.
Tidtabellsdatabasen TDB  Tidtabellsdatabasen . Databasen ägs och används av Linkon för att förse Petra med trafik.
Trafikdata   Det trafikdata som levereras till Samtrafiken via olika format eller matas in manuellt som sedan behandlas och förädlas.
Trafikföretag   En kommersiell utförare av kollektivtrafik.
Trafikhuvudman THM En trafikhuvudman ansvarar för kollektivtrafikens utförande. För Samtrafiken är detta en organisation som är ”avsändaren” gentemot resenärer och som i Samtrafikens data står som den som beställer trafiken. Oftast ansvarig för taxor (prisregler och priser) och för resor med visst trafikföretag, t.ex. länstrafikbolag eller tågoperatör.
THM-ID   Ett THM id används som en identifierare för ägarskapet av olika trafikdataobjekt (hållplatser, linjer/turer etc.).
Trafiklab TL Trafiklab är en plattform och en tjänst som erbjuder ett community för öppen trafikdata. En plats där du som utvecklare kan ta del av data och API:er för kollektivtrafiken i Sverige och enkelt kan få den information du behöver för att utveckla vassa tjänster
Trafikoperatör   Den som kör, ingår reseavtal.
Trafikstörning   Avvikelser i trafiken som påverkar resenärens resa.
Trafikstörningsbiljett   Så kallad 0-biljett. Det är en ny biljett med den ursprungliga operatören  men en annan avgång.
Transportfil  

Datafil med trafikdata enligt Samtrafikens transportformat.

Transportformatet TRP / TRFO Filformat för att importera och exportera trafikdata (främst turer och hållplatser) från IVU.pool, används även av TDB.
Tredjepartsutvecklare   En tredjepartsutvecklare är oftast en utvecklare som inte har några förbindelser att utveckla.
Turnummer  

Ett unikt nummer som gör att det går att skilja olika avgångar åt på samma linje. Ska finnas på alla avgångar men används framförallt av tåg och expressbussar för att skilja avgångar åt.

Återförsäljare ÅF

Den som säljer resan. En webbsida, gå in på resebyrån, ringa, automat. T ex SJ, Öresundståg, BigTravel och Pressbyrån.