Hand skriver under på papper

Personuppgiftspolicy

För oss på Samtrafiken i Sverige AB (nedan kallat ”Samtrafiken”), är ditt förtroende av allra största vikt. Vi bygger det förtroendet genom att hantera den information som samlas in om dig på ett sätt som skyddar din integritet. Syftet med denna personuppgiftspolicy är att på ett tydligt och transparent sätt beskriva hur vi samlar in och använder personuppgifter.

Samtrafiken garanterar att dina personuppgifter inte förs vidare utanför EU/EES, förutom i undantagsfall. Om så är fallet använder Samtrafiken endast tekniklösningar med underleverantörer som uppfyller EU:s krav på personuppgiftsskydd.

Centrala begrepp

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är varje upplysning som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk person, såsom exempelvis personnummer, namn, e-postadress, telefonnummer och IP-nummer. Vissa personuppgifter klassas som känsliga, exempel på det kan vara uppgifter om ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religion, medlemskap i fackförening, hälsa och sexuell läggning.

Vad menas med behandling av personuppgifter?

Behandling innefattar all hantering av personuppgifter, t ex insamling, registrering och lagring.

Vad innebär Personuppgiftsansvarig?

En Personuppgiftsansvarig är den som bestämmer ändamål och medel för behandling av en personuppgift.

Vad innebär Personuppgiftsbiträde?

Ett Personuppgiftsbiträde behandlar personuppgifter på uppdrag av en Personuppgiftsansvarig. Skriftligt avtal krävs.

Personuppgiftsansvarig

För personuppgifter som finns på Samtrafikens hemsida, i Trafiklab, nyhetsbrev, inbjudningar till konferenser och events, reseförslag skickade via sms eller e-post från Resrobot är Samtrafiken Personuppgiftsansvarig.

Personsuppgiftsbiträde

Samtrafiken är även involverad i ett antal tjänster där vi inte är Personuppgiftsansvarig. Exempel på sådana tjänster är:

  • Bokning av ledsagning. Jernhusen är Personuppgiftsansvarig.
  • Bokning av biljett - Resplus eller Förköpt Enkel - hos något av Samtrafikens partnerföretag. Trafikoperatör eller säljande part är Personuppgiftsansvarig.
  • Ärenden rörande förseningsersättning som handläggs hos något av Samtrafikens partnerföretag. Handläggande part är Personuppgiftsansvarig.

Samtrafiken är i dessa fall Personsuppgiftsbiträde. Söker du uppgift om vilka personuppgifter som lagras i tjänsterna där Samtrafiken är Personuppgiftsbiträde ska du kontakta den part som är Personuppgiftsansvarig. Den ansvariga parten kommer i sin tur kontakta Samtrafiken för att komplettera sin bild av dina personuppgifter.

Ändamålen för vår behandling

Det övergripande syftet med vår behandling av dina personuppgifter är att kunna administrera tillgång till och användning av våra tjänster.

Samtrafiken behandlar dina uppgifter i enlighet med lagen.

Lagringstid

Dina personuppgifter lagras inte längre än det är nödvändigt för att uppfylla dess ändamål med behandlingen som beskrivs i denna personuppgiftspolicy. Dina personuppgifter anonymiseras när de inte längre behövs för det ändamål som de samlades in för.

Klagomål till tillsynsmyndighet

Du har alltid rätt att framföra klagomål om vår behandling av dina personuppgifter till en tillsynsmyndighet som i vårt fall är Integritetskyddsmyndigheten. För kontaktuppgifter, se www.imy.se. Du ansvarar själv för att återkalla ditt samtycke genom att kontakta Samtrafiken.

Ändringar i personuppgiftspolicyn

Denna personuppgiftspolicy kan komma att uppdateras för att anpassas till lagen. Den senaste versionen hittar du alltid på Samtrafikens hemsida.

Begäran om registerutdrag avseende personuppgifter

Samtrafiken kommer behöva säkerställa din identitet vid kontakt rörande dina personuppgifter. Syftet är att förhindra skada för dig och för att skydda dina rättigheter. Beroende på vad kontakten avser kan vi därför komma att kräva att du på lämpligt sätt kan styrka din identitet. När du tar kontakt med oss kommer Samtrafiken att spara uppgifter om dig som är nödvändiga för att lösa ditt ärende. Det kan exempelvis vara dina kontaktuppgifter.

Inkommen förfrågan kommer att besvaras med e-post inom 30 dagar.

Kontakta 

Samtrafiken i Sverige AB
Kollektivtrafikens hus
Centralplan 3 111 20 Stockholm
(Org.nr 556467-7598)

Support