gustav-gullstrand-31339-unsplash

Miljö och hållbarhet

Det blir allt tydligare att vi måste dela på resurserna bättre för att lösa dagens stora miljöproblem, och för att kunna lämna över ett mer hållbart samhälle till kommande generationer. Kollektivtrafik handlar om just detta – att dela på transportresurserna.

Kollektivtrafikens roll i klimatomställningen

Det finns i Sverige i dag en önskan om att fler resor sker med kollektivtrafik än med bil. Detta är en del i Sveriges långsiktiga klimatmål, samt transportsektorns mål om att minska alla inrikes transporter (utom flyget) med minst 70 procent till år 2030 jämfört med 2010. Med våra tjänster bidrar vi till att förenkla det kollektiva resandet, och därigenom medverkar vi också till att uppfylla de mer långsiktiga klimatmålen för Sverige.

Samtrafikens bidrag till FN:s globala mål

Genom vår verksamhet bidrar vi även till FN:s globala mål, med fokus på mål 11.2 – Tillgängliggör hållbara transportsystem för alla. Utöver de befintliga tjänster vi idag erbjuder våra partnerföretag, arbetar vi också hårt för att med hjälp av samverkan och öppna data främja innovation av tjänster som leder till att fler att kan nyttja kollektivtrafiken.

Mål 11-2 Tillgängliggöra hållbara transportsystem för alla:

Senast 2030 tillhandahålla tillgång till säkra, ekonomiskt överkomliga, tillgängliga och hållbara transportsystem för alla. Förbättra trafiksäkerheten, särskilt genom att bygga ut kollektivtrafiken, med särskild uppmärksamhet på behoven hos människor i utsatta situationer, kvinnor, barn, personer med funktionsnedsättning samt äldre personer.

Goal_11_RGB_Svenska__TARGET_11.2

Vårt interna miljöarbete

Vi vill att hållbarhet och klimatmedvetenhet genomsyrar hela vår verksamhet. Vi reser så långt det är möjligt med kollektivtrafik och våra anställda har stora möjligheter till distansarbete. På vår arbetsplats i Kollektivtrafikens hus har vi miljömärkt el, vi källsorterar och strävar efter att kunna erbjuda gäster och medarbetare så mycket fairtrademärkta, ekologiska och vegetariska/växtbaserade produkter som möjligt.

Samtrafikens hållbarhetspolicy

  • Aspekter rörande miljö och klimat vägs in i alla relevanta beslut.
  • Vi följer gällande miljölagstiftning och andra krav, men har som mål att överträffa gällande lagar, förordningar och övriga bestämmelser i allt väsentligt.
  • Den el vi förbrukar i Kollektivtrafikens hus utgörs av 100% grön el.
  • Vid inköp av nya produkter prioriterar vi miljömärkta produkter. 
  • För uttjänt IT-utrustning samarbetar vi med ComputerAid Sweden (CAS), som via biståndsprojekt stöttar skolor, sjukhus och flyktingförläggningar med IT-produkter. 
  • Vid resor i tjänsten nyttjas de transportmedel som belastar miljön minst. Detta innebär att vi reser med kollektivtrafik inom hela Skandinavien.
  • Alla medarbetare och konsulter informeras och utbildas i vad gäller företagets miljöarbete och i vad de själva kan göra för att bidra till en bättre miljö och ett minskat klimatavtryck på arbetet.
  • Enligt Samtrafikens placeringspolicy får eventuella placeringar inom kategorin aktiefonder endast ske i fonder som uttryckligen marknadsförs som hållbara fonder.
  • Samtrafikens ledning reviderar miljöpolicyn kontinuerligt för att korrekt spegla mål och ambitioner inom miljöområdet. Medarbetare är alltid välkomna med förslag på nya miljöåtgärder.

Jobba hos oss

Vi jobbar för en smartare och bättre kollektivtrafik, för att på så sätt få fler att resa klimatsmart. Vill du också vara med och bidra?

Läs mer

puff-2