2015-07 Samtrafiken tåg-3_1600

Uppdaterade villkor för Resplus och branschöverenskommelse med Konsumentverket

Från och med den 7 juni 2023 gäller en ny tågpassagerarförordning (EU 2021-782). Förordningen utgör en variant av det resenärsskydd som Resplus idag tillhandahåller. För att Resplus resevillkor också ska uppfylla kraven i EU:s förordning har Samtrafiken tillsammans med Konsumentverket enats om ett antal förändringar för Resplus resevillkor.

Bakgrund

Tågpassagerarförordningen kan sägas skapa en variant av det resenärsskydd som Resplus tillhandahåller, fast på EU-nivå. Förordningen innehåller bland annat regelverk för att tillhandahålla ersättningsresor vid trafikstörning, vilket motsvarar Resplus Kom-fram-garanti samt regler för förseningsersättning.

Förordningen gäller dock bara resor med kombinationer av tåg. Resplus-samarbetet gäller resor med kombinationer av alla fordonsslag, det vill säga tåg, buss, tunnelbana, vissa färjelinjer och viss taxiverksamhet. Likaså syftar den svenska Lagen om kollektivtrafiksresenärers rättigheter (svensk lag 2015:953) också på kollektivtrafik på väg, järnväg, spårväg och med tunnelbana.

I samband med införandet av EU:s nya tågpassagerarförordning har Samtrafiken gjort en mindre uppdatering av Resplus resevillkor. Efter sommaren kommer vi att fortsätta utreda frågan om förenkling av reglerna för förseningsersättning, så att de harmoniserar både med den svenska lagen och tågförordningen.

Sammanfattning: Konsekvenser för säljande parter och trafikoperatörer från den 7 juni 2023

  • Alla återförsäljare av Resplus-resor behöver säkerställa att resenären före köp informeras om Resplus resevillkor. Detta görs redan idag men en ny formulering behöver användas.
  • Alla trafikoperatörer som erbjuder resor med tågsträckor över 150 km får ett något ändrat åtagande vid trafikstörning:
    • Om ersättningsresa inte erbjudits inom 100 min från planerad avgångstid har resenären rätt att själv ordna ersättningsresa med tåg eller buss och få ersättning för det.
    • Förseningsersättning skall liksom idag betalas ut men den omfattar nu även påverkan på anslutande resa om denna resa är en tågsträcka över 150 km. Tidsgränserna är samma som förut; efter 60 min utgår förseningsersättning på 25 %. Efter 120 min utgår förseningsersättning på 50 %. Till skillnad mot idag så införs även undantag för extraordinära omständigheter och tredje mans beteende.

I den här filmen berättar Samtrafikens produktägare Laila Berkhahn om de uppdaterade resevillkoren samt vad branschöverenskommelsen med Konsumentverket innebär. Hon förklarar också vad du som ägare eller partner behöver tänka på i samband med dessa förändringar.

Vad är nytt i den nya tågförordningen?

De delar som är nya i förordningen, som berör Resplus-villkoren, är främst reglerna avseende det som i förordningen kallas ”direktbiljetter”.

De aktuella reglerna i förordningen gäller endast sträckor över 150 km i Sverige

Notera att den svenska lagen (2015:953) utgör ett undantag i förhållande till förordningen. Den svenska lagen gäller resor med alla fordonsslag som är under 150 km. I Sverige kommer den nya tågförordningens krav på ersättningsresa och regler för förseningsersättning (artiklarna 18, 19 och 20) liksom tidigare endast att få tillämpning på tågsträckor över 150 km och på resor med kombinationer av tågsträckor på vardera över 150 km.

Informationskrav inför köp

Enligt förordningen gäller att om en resenär köper en resa som innehåller två på varandra följande tågsträckor behöver den säljande parten inför köpet tydliggöra vilka passagerarrättigheter som gäller för biljetten, d.v.s. om den säljande parten säljer en direktbiljett enligt förordningens definition eller ej. I Sverige appliceras alltså denna regel i förordningen endast i de fall då en resa består av på varandra följande tågsträckor som vardera är över 150 km.

Nya tidsgränser och ansvar för anslutande resa

Om en resa säljs som en direktbiljett skall trafikoperatören erbjuda ersättningsresa vid trafikstörning och utbetala förseningsersättning. Det som är nytt är att förseningsersättning också skall inkludera ersättning för försening av en anslutande resa. Likaså är det nytt att om trafikoperatören inte meddelat tillgängliga ombokningsalternativ inom 100 min har resenären rätt att själv ordna ersättningsresa med tåg eller buss och få ersättning för den.

Bör- eller skallkrav

Om en köpt resa innehåller två på varandra följande tågsträckor med samma trafikoperatör är det ett krav i förordningen att de säljs med de åtaganden som gäller för direktbiljetter. Om resan innehåller tågresor med olika trafikoperatörer är det ett bör-krav. Resor som säljs utan någon information om det är en direktbiljett eller ej är att betrakta som direktbiljetter.

Förordningen utgår indirekt från att avtal om att erbjuda direktbiljetter sluts mellan trafikoperatörerna. Om en återförsäljare på eget bevåg säljer en resa som är att betrakta som en direktbiljett enligt ovan och det inte finns några avtal mellan trafikoperatörerna, behöver återförsäljaren själv betala ut förseningsavgift. Eftersom detta inte är den tänkta hanteringen och trafikoperatören inte alls är involverad och kan stödja resenären åläggs återförsäljaren att betala en högre förseningsersättning, upp till 175 % av resans värde.

Observera att i Sverige fungerar Resplus-samarbetet just som ett sådant avtal mellan trafikoperatörerna. De säljande parter som följer Resplus regelverk och informerar om detta inför köp kommer inte att drabbas av ovanstående. 

Förändringar i Resplus resevillkor från 7 juni 2023

Den 7 juni införs ändringar som syftar till att anpassa Resplus resevillkor till motsvarande regelverk i förordningen, så att Resplus kan fortsätta fungera som en implementation av motsvarande regler i förordningen.

Det innebär att alla Resplus-biljetter kommer att uppfylla förordningens krav på direktbiljetter där det kan bli tillämpbart.

Förseningsersättning

Villkoren uppdateras därför med förordningens krav på förseningsersättning för missad anslutning. Observera att detta endast gäller för resor med två på varandra följande tågsträckor som (enligt undantaget i svensk lag) båda är längre än 150 km. Förseningsersättningen utgår till 25 % av resans värde efter 60 min och 50 % efter 120 min.

Förseningsersättningen är en ny regel i Resplus resevillkor. Den finns i svensk lag för korta sträckor (<150 km) och i förordningen för långa sträckor (>150 km). Nu behöver denna förseningsersättning skrivas in i Resplus resevillkor för att Resplus skall anses som en implementation av förordningens koncept ”direktbiljett”. Att förseningsersättningen inkluderar ersättning för missad anslutning är nytt i denna förordning i förhållande till tidigare förordning.

Till skillnad mot idag införs även undantag för extraordinära omständigheter och tredje mans beteende.

Resenärens rätt att ordna egen ersättningsresa efter 100 min

Likaså uppdateras villkoren med förordningens krav på att resenären vid trafikstörning skall ha rätt att ordna egen ersättningsresa med tåg eller buss och få ersättning för den, om trafikoperatören inte meddelat tillgängliga ombokningsalternativ inom 100 min.

Förutsättningar för att uppdatera Resplus villkor

Resplus resevillkor är en del av SPA-11 och uppdateringen av villkoren sker inom ramen för detta avtal.

Branschöverenskommelse med Konsumentverket

Konsumentverket är tillsammans med Transportstyrelsen tillsynsmyndighet för tågpassagerarförordningen och de är ytterst ansvarig för att bedöma om förordningen följs av branschens parter i Sverige.

Den branschöverenskommelse som Samtrafiken slutit med Konsumentverket innebär att Konsumentverket och Samtrafiken beslutat om hur Resplus resevillkor skall utformas, så att de uppfyller relevanta delar i förordningen.

Vidare innebär överenskommelsen att Samtrafiken och Konsumentverket beslutat om en text som skall visas inför köp av Resplus-resor. Visas den texten anses man uppfylla det informationskrav som finns i tågpassagerarförordningens artikel 12.2; att informera om att biljetten utgör en direktbiljett. Begreppet ”direktbiljett” behöver dock inte användas, utan det räcker med att hänvisa till Resplus nya resevillkor.

Målbild: Enhetliga och enkla regler för förseningsersättning

Den nya tågpassagerarförordningen aktualiserar en problematik kring hur svensk lag och tågpassagerarförordningen samverkar avseende förseningsersättningar.

Den svenska lagen och förordningen har olika regler för förseningsersättningar och det är i praktiken komplicerat att utreda vad som gäller i enskilda fall, inte minst för kombinationsresor med flera trafikoperatörer.

Konsumentverket och Samtrafiken har en pågående dialog om hur dessa ersättningsregler skulle kunna förenklas. Målbilden är ett mer sammanhållet och enklare regelverk för Resplus som indirekt kommer att bygga på en bedömning av Konsumentverket av vad som krävs för att man ska anses uppfylla de lagkrav som råder både enligt svensk lag och tågpassagerarförordningen.

Detta arbete är dock inte klart. Samtrafiken har därför valt att i ett första steg göra en minimal justering av Resplus resevillkor för att harmonisera med den nya tågpassagerarförordningen. Arbetet med att skapa ett enklare regelverk i Sverige för förseningsersättningar kommer dock fortsätta och kan komma att leda till ytterligare en uppdatering av Resplus resevillkor. Detta efter ytterligare dialog och samverkan med Samtrafikens ägare och partners.

Pressmeddelande

Den 5 juni 2023 publicerades ett pressmeddelande med anledning av den överenskommelse som Samtrafiken träffat med Konsumentverket gällande det stärkta skyddet som de nya resevillkoren medför för resenären.

Läs mer

3967475-tagresenarer