Ett-nationellt-biljettsystem

Gerhard Wennerström, vd Samtrafiken, reflekterar över sitt arbete som utredare och betänkandet ”Ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik”

Hur har det varit att vara regeringens särskilda utredare i frågan om ett nationellt biljettsystem?

Det har varit otroligt spännande. Jag har varit i branschen sedan 2002 och som Samtrafikens vd sedan 2007, så jag är insatt i mycket av den utveckling som skett under åren. Frågan om ett nationellt biljettsystem har regeringen haft uppe tidigare. Denna gång är det dock klart att det ska göras. Min utredning handlar om hur ett system ska byggas, införas och förvaltas.

Hur ser du på utmaningarna framåt?

Utmaningarna bedömer jag handlar om avvägningar mellan statliga önskemål och det regionala självstyret. Jag har i utredningen försökt balansera detta på så sätt att alla regionerna fortsatt har full rådighet över utbud, priser och subventioneringsgrader. Staten däremot bör ta ett ansvar för en nationell infrastruktur som gör det enkelt att utveckla ett sömlöst resande på nationell nivå och över länsgränserna.

Vad innebär den nationella infrastrukturen som du föreslagit som utredare?

Den föreslagna nationella infrastrukturen binder samman de regionala biljettsystemen genom standarder. Detta förutsätter:

  • att alla trafikaktörer använder Biljett- och Betalstandarden, BoB, som branschen utvecklat och nu förvaltar tillsammans
  • att identifikatorer som resenärer kan identifiera sitt resande med skall vara uppbyggda enligt en gemensam standard, där jag föreslagit den internationella standarden EMV (Europay, Mastercard, Visa)
  • att staten tillhandahåller en avräkningsfunktion som en del av infrastrukturen för att hålla nere avtalsmängden och de administrativa kostnaderna.

Vad är nyckeln till framgång enligt dig?

Genom den föreslagna infrastrukturen kan både nationella och regionala samarbeten använda sig av samma infrastruktur. Branschen får då en stor potential att utveckla och förvalta tjänster mycket mer kostnadseffektivt än idag. Detta förutsätter dock att de regionala samarbetena, som det finns många av i Sverige, tar till sig tanken om en nationell infrastruktur.

Hur ser tidplanen ut?

Tidplanen är utstakad i Januariavtalet och det nationella biljettsystemet skall enligt det finnas på plats den 1 januari 2022. Min bedömning är att det är lite för optimistiskt och jag har därför i utredningen föreslagit att det skall komma till stånd under första halvåret 2022. Det förutsätter att regeringen följer förslaget om en särskild genomförandekommitté med uppdraget att å Trafikverkets och Transportstyrelsens vägnar forma och förskriva uppgifter.

Har du frågor eller vill veta mer? Kontakta

Gerhard-Wennerström3

Gerhard Wennerström

VD

Maila mig

070-762 38 76