Två personer jobbar tillsammans

Nytt partneravtal på gång

På våren 2018 tecknade samtliga 21 RKM och många kommersiella kollektivtrafikföretag inom Sveriges kollektivtrafik ett avtal med Samtrafiken i Sverige AB om hur samverkan skall ske i branschen inom områdena data, standarder och kombinerat resande. Avtalet som heter SPA-10 gäller i 3+1+1 år dvs maximalt till den 30 juni 2023.

Lagstiftarna, både på nationell nivå och på EU-nivå, är aktiva inom områden som berör oss.

  • Öppna data-utredningen
  • Utredningen om ett nationellt biljettsystem
  • Reglering av internationell trafik

Resultatet av ovanstående arbete kommer att påverka såväl inriktning på samverkan som tjänster och projekt i det gemensamma bolaget Samtrafiken de kommande åren, och detta behöver regleras i ett nytt partneravtal.

Uppsägning av Samtrafikens partneravtal SPA-10 för omförhandling

Mot bakgrund av ovanstående samt branschens interna arbete att ta data och standarder till en ny nivå har styrelsen för Samtrafiken den 23 september 2020 beslutat att säga upp Samtrafikens partneravtal SPA-10 för omförhandling. Samtidigt vill styrelsen inleda en process för framtagande av ett nytt avtal, SPA-11. som kan leda samverkan inom branschen in i framtiden på ett konstruktivt, värdeskapande och kostnadseffektivt sätt.

Avtalstekniskt betyder denna uppsägning att det sista optionsåret på SPA-10 inte löses ut utan nuvarande avtal upphör den 30 juni 2022.

Övergripande process

Den övergripande processen handlar om att i den nya situationen bottna i varför de samverkande parterna vill samverka. Därefter ska målbilder för samverkan och bolagets effektlogik sättas samt hur bolaget skall positionera sig gentemot staten, regioner och kommersiella bolag.

Då denna grund är klar skall de principiella affärsmodellerna mejslas fram för de olika tjänsteområdena. Då det grundläggande syftet och principerna för ekonomin är lagd kan processen gå in i det sista skedet där en flerårig affärsplan läggs och de önskade principiella effekterna presenteras i ett avtalsutkast.

Olika förutsättningar för olika partners

Hela processen är mycket komplex i och med väldigt olika förutsättningar för de olika partners som idag samverkar inom Samtrafiken.

Att hitta affärsmodeller, ansvarsområden, tjänster, principer med mera som är klockrena för alla kommer naturligtvis att vara en utmaning. Detta kryddat med Covid-19 som gjort att alla Samtrafikens partners har en extremt påfrestad ekonomisk verklighet. Å andra sidan är det en påtvingad brytning i branschen där samverkan och gemensamma, kostnadseffektiva lösningar kan vara en del av lösningen för envar.

Insatser från alla partners på många nivåer behövs

För att samverkan i branschen skall vara konstruktiv, värdeskapande och kostnadseffektiv så behövs det insatser från alla partners på många nivåer. Därför har nedanstående tidplan för framförhandlande av nytt avtal tagits fram.

Trafikdirektörs-/VD-nivå, ägarnivå

  • I samband med Samtrafikens årsstämma den 8 december 2020 kommer även ett ägarmöte att hållas där ägarna får information om processen, förväntningar och målsättning från styrelsen.
  • Detta kommer att följas upp med ett digitalt ägarmöte den 16 mars 2021 där styrelsen presenterar inriktning för det nya avtalet med fokus på principer för affärsmodeller.
  • Den 19 oktober 2021 kallas ägarna igen till ett ägarmöte för att få en presentation av föreslaget avtal.
  • På årsstämman den 7 december 2021 skall ägarna formellt godkänna avtalet för underskrift.
  • Efter det sker avtalstecknande mellan alla partners och Samtrafiken bilateralt. Avtalet SPA-11 skall träda i kraft den 1 juli 2022.

Tjänstemannanivå

Samtrafiken kallar till Samverkansforum i november och maj varje år och då ges deltagande tjänstemän från alla partners möjlighet att arbeta med framtagandet av det nya avtalet på en mer konkret nivå.

Samtrafiken har nyligen grundat en så kallad Samverkansgrupp med deltagande affärsutvecklare från 16 partners som är representativt urval med hänseende av storlek, geografi, trafikslag. Denna Samverkansgrupp kommer att mötas varannan månad för att på ett mycket konkret sätt arbeta fram förlag på tjänster, ansvar, affärsmodeller med mera i processen.

image-1

Har du frågor eller vill veta mer? Kontakta

contact-1

Viktoria Wiestål

Partneransvarig

Maila mig

070-257 64 86

contact-2

Håkan Östlund

Partneransvarig

Maila mig

070-762 38 39

Aktuellt på Samtrafiken

Vill du veta mer om vad som är på gång just nu? 

Se alla våra nyheter

 

Nyheter-aktuellt-puff