OSDM_Hero

Pressmeddelande: Öppen standard för bokad tågtrafik nu spikad i Sverige

Såväl klimatet som konsumenterna behöver ett breddat utbud av markburen kollektivtrafik nationellt och internationellt. För att möjliggöra det måste den bakomliggande digitala infrastrukturen för tågbokning moderniseras med hjälp av öppen standard. Nu finns en enighet i branschen kring val av öppen standard för bokade tågbiljetter.

Stockholm, den 2 december 2022

Sverige ligger långt fram när det gäller avreglering av kollektivtrafiken i förhållande till övriga länder i Europa. Järnvägstrafiken är helt avreglerad och Sveriges cirka tio tågbolag och 21 regionala kollektivtrafikmyndigheter bedriver idag buss- och järnvägstrafik var som helst i Sverige.

Samtrafiken har varit drivande när det gäller att tillgängliggöra hela Sveriges kollektivtrafikutbud för resenärerna. Under de 30 år som den successiva avregleringen pågått, har Samtrafiken med tjänsten Resplus* möjliggjort ett kombinerat resande i samarbete med så gott som alla Sveriges alla trafikföretag.

Klimatkrisen och behovet av att minska bilism och flygresande gör att utbudet av kollektivtrafik behöver breddas.

Järnvägsbranschen har under flera årtionden dragits med på sina håll egenutvecklade och föråldrade system. Kollektivtrafikens biljettsystem har inte heller varit kompatibla med varandra. Det har funnits ett behov av att modernisera den bakomliggande infrastrukturen och att bygga den på öppna standarder för att det kollektiva resandet ska kunna bibehållas och öka.

Nu finns det en enighet i branschen kring val av öppen standard för bokade tågbiljetter. Sveriges nya digitala infrastruktur för distribution av bokade tågbiljetter kommer att baseras på den internationella och öppna standarden OSDM** (Open Sales and Distribution Model) som är utvecklad av UIC (International Union of Railways). För obokade kollektivtrafikbiljetter används den svenska Biljett- och betalstandarden (BoB)***, utvecklad av Samtrafiken i samverkan med många av våra partners.

OSDM medför:

  • att bokningsprocessen för resenärerna förenklas och förbättras
  • att distributionskostnaden för trafikföretagen sänks
  • ett minskat leverantörsberonde genom att delsystem enklare kan läggas till eller bytas ut

Sverige är ett av de första länderna i Europa som just nu arbetar med att införa OSDM. Flertalet andra länder är hack i häl och följer implementeringsplanen från The Community of European Railway and Infrastructure Companies (CER).

”Konsumenterna förväntar sig att den europeiska tågtrafiken har ett relevant utbud som ska vara lätt att komma åt. Nu gör vi det möjligt att möta det behovet och också lättare att produktutveckla till förmån för dem”, säger Gerhard Wennerström, vd Samtrafiken.

”Vi ser fram emot att hantera den bokade tågtrafiken med en gemensam öppen standard. Det förenklar arbetet med att koppla ihop befintliga och nya aktörer och kommer också att bidra till sänkta kostnader i branschen”, säger Johan Hammar, produktägare standarder Samtrafiken.

Övriga tågbolag som står bakom standarden är bland andra de statliga järnvägsbolagen i Tyskland, Österrike, Italien, Belgien och Nederländerna.

Implementeringen av den nya digitala infrastrukturen pågår och lanseras i en första version under sista kvartalet 2023.

För mer information vänligen kontakta:

Gerhard Wennerström, vd Samtrafiken, gerhard.wennerstrom@samtrafiken.se, +46 707623876

Johan Hammar, produktägare standarder, Samtrafiken, johan.hammar@samtrafiken.se, +46 727199330

Förklaringar till texten:

* Resplus är ett biljett- och resesamarbete som binder ihop Sveriges kollektivtrafik sedan 1991. Gör det möjligt att resa med tåg, buss, tunnelbana, spårvagn och båt på en och samma biljett. (https://samtrafiken.se/tjanster/resplus/)

** OSDM är ett initiativ inom järnvägsbranschen (järnväg och biljettåterförsäljare), vars syfte är att uppnå öppna och standardiserade gränssnitt som möjliggör utbyte av dynamiska prisdata mellan olika bokningssystem och försäljningskanaler, för såväl järnväg som andra trafikslag.

*** Biljett- och betalstandarden (BoB) består av definitioner och gränssnitt som ska göra det enklare att bygga flexibla biljettlösningar. För trafikföretagen skapar det flexibilitet i systemleverantörsledet och det möjliggör säker validering av biljetter. (https://samtrafiken.atlassian.net/wiki/spaces/BOB/overview)