Soffan1

Samverkansforum 4 maj 2021

En pågående pandemi, ett ekonomiskt svårt läge för hela kollektivtrafikbranschen, i kombination med många osäkra parametrar vad gäller framtidens resmönster. Det är vad branschen har att förhålla sig till när ett nytt partneravtal ska tas fram. Detta var utgångspunkten när vårens Samverkansforum, lett av Samtrafikens vd Gerhard Wennerström och kommunikationschef Ann Bakke, gick av stapeln den 4 maj 2021.

Temat för eventet var processen för framtagandet av kommande partneravtal (SPA-11), vilket träder i kraft 1 juli 2022. Det nya avtalet kommer att innehålla flera nya tjänster och vara anpassat efter många av de krav och möjligheter som väntar kollektivtrafiken under kommande år. En viktig tjänst som kommer att genomgå stora förändringar är Resplus, varför just denna tjänst ägnades särskild uppmärksamhet under hela eventet. Ett syfte med eventet var att bygga upp kunskapen kring Resplus, hur det kommer att förändras och därmed gynna och skapa bättre möjligheter för alla aktörer i branschen. Under eventet, som även denna gång genomfördes helt digitalt, deltog över 60 personer från Samtrafikens ägare och partners.

I studion fördes inledningsvis samtal kring samverkan, som ju utgör själva grunden i partneravtalet. Samtrafikens nya styrelsemedlem Helena Ekroth, vd Mälardalstrafik, gästade och berättade om sina förväntningar på styrelsearbetet och vilka möjligheter hon ser för att påverka branschens utveckling från sin nya position. Göran Hägglund, Samtrafikens styrelseordförande, talade i sin tur om förväntningar på den nya styrelsen.

Johan Wadman, vd Svensk Kollektivtrafik och John Hultén, föreståndare för K2 - Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik, berättade om vilka möjligheter de ser för kollektivtrafiken framåt. Det som framkom var att här finns ett gyllene tillfälle att möta de nya resmönster som Coronapandemin har framkallat, att bryta invanda mönster och ge kollektivtrafiken en större roll. För detta krävs dock att vi i hela branschen är aktiva, att vi tydligt visar på alternativ och presenterar nya tjänster för att möta nya behov. John presenterade förslag på ett antal konkreta strategiska åtgärder som tagits fram med utgångspunkt i 4 olika framtidsscenarier för kollektivtrafiken.

Vår sista gäst i studion var framtidsexperten och vd:n för IAMAI, Charlotte Mattfolk. Hon bjöd på en inspirerande och spännande föreläsning om trender som kommer att förändra världen.

Diskussion och kunskapsbygge tillsammans med branschkollegor

Under seminarier ledda av medarbetare från Samtrafiken fick deltagarna möjlighet att fördjupa sin kunskap kring varför och hur Resplus kommer att förändras, vilka fördelar det får för branschen och vilka konsekvenser det för med sig. Tillsammans fick deltagarna diskutera sig fram vilka nyttor det nya Resplus för med sig olika aktörer, som resenär, partners och säljande parter.

Som avslutning ombads alla deltagare att svara på vad som kommer att vara viktigt för att få till stånd ett nytt avtal som gynnar hela branschen, och som samtidigt kan möta de krav, möjligheter och förväntningar som finns från ett samhällsperspektiv. Att avtalet möjliggör för framtida men ännu okända tekniska samarbeten, att det speglar vikten av samverkan samt att det möjliggör för hela resan i ett köp var några av de svar som ansågs mycket viktiga.

Mer information

Här kan du ta del av studiosändningen.

 

 

Samverkansforum 23 november 2021

Arbetet med att utveckla framtidens Resplus samt övriga tjänster som kommer att ingå i det nya avtalet fortsätter. Höstens Samverkansforum är planerat till 23 november, så boka gärna in det redan nu.  

Läs mer

puff-2

Kontaktperson

Ann-Bakke21

Ann Bakke

Kommunikations- och HR-chef

Maila mig

070-797 00 46

Aktuellt på Samtrafiken

Vill du veta mer om vad som är på gång just nu? 

Se alla våra nyheter

 

Nyheter-aktuellt-puff