_H3I9675

Samtrafiken samordnar inspel från RKM-kollektivet till Trafikverket inför utformning av stöd till samordnade biljettsystem

Trafikverket har av regeringen fått i uppdrag att föreslå hur ett ekonomiskt stöd till regionerna ska utformas för att de ska kunna utveckla och samordna sina biljettsystem. Regeringen vill göra det lättare att resa kollektivt mellan olika regioner. Budgeterade medel är 200 mkr för åren 2022 och 2023.

Regeringen vill göra det lättare att resa kollektivt mellan olika regioner.

Den 22 april 2022 gav regeringen Trafikverket i uppdrag att analysera och föreslå hur ett ekonomiskt stöd till regionerna för att utveckla och integrera regionala biljettsystem bör utformas. Stödet, som är budgeterat till 200 mkr för åren 2022 och 2023, ska kunna lämnas som medfinansiering för kostnader för att utveckla eller anpassa biljettsystem som de regionala kollektivtrafikmyndigheterna ansvarar för.

– Den som vill resa kollektivt över regiongränserna måste i dag anpassa sig efter många olika biljettsystem. Regeringen vill underlätta för resenärerna så att fler i hela landet kan välja att resa klimatsmart till jobb och skola, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth i ett pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet den 22 april 2022.

Trafikverket ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet senast den 30 juni 2022.

Samtrafiken samordnar inspel från RKM-kollektivet

De 21 regionala kollektivtrafikmyndigheterna kommer att kunna ansöka om medel för att underlätta för resor i andra regioner och nationellt.

Trafikverket har samrått med branschen och önskat inspel för att kunna genomföra en så snabb och effektiv process som möjligt. Genom Samtrafiken har RKM-kollektivet gjort ett gemensamt inspel till Trafikverket med syfte att göra det kommande ansökningsförfarandet så snabbt och effektivt som möjligt och med största möjliga avsedda effekt.

Inspelet fokuserar på vad medlen ska användas till, när medlen ska användas samt på olika alternativ för hur medlen kan fördelas. De 21 regionerna har mycket olika förutsättningar för att bedriva sin verksamhet, har olika nivåer på utveckling av sina regionala biljettsystem samt har olika behov för åtgärder för att åstadkomma de nationella ambitionerna.

Sammanfattningsvis önskar man följande för att nå bästa effekt:

  • att ansökningsprocessen är enkel
  • att medlen används till pågående utveckling på regional och nationell nivå
  • att medlen får användas kalenderåret efter ansökan
  • att fördelningen är förutbestämd och enkel

Inspelet är även förankrat med Svensk Kollektivtrafik.

Koppling till ett nationellt biljettsystem i budgetpropositionen för 2022

I budgetpropositionen för 2022 föreslog regeringen medel för införande av ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige. I samband med genomförandet visade det sig finnas behov av att justera inriktningen för hur ett system bäst utformas. Regeringen anser att de befintliga biljettsystemen, som de regionala kollektivtrafikmyndigheterna ansvarar för, bör anpassas för att dessa bättre ska kunna samordnas.

Regeringen har därför i vårändringsbudgeten föreslagit att Trafikverket genom ett utvidgat anslagsändamål ges möjlighet att medfinansiera regionerna för deras kostnader att utveckla och integrera regionala biljettsystem.

Det blir inte den lagstiftning som utredningen SOU 2020:25 föreslog. Det blir dock samma budget som utredningen föreslog.

Kontaktperson

Ann-Bakke21

Ann Bakke

Kommunikations- och HR-chef

Mejla mig

070-797 00 46

Aktuellt på Samtrafiken

Vill du veta mer om vad som är på gång just nu? 

Se alla våra nyheter

 

Nyheter-aktuellt-puff