Avtalsskrivning handslag_hero

Pressrelease: Samtrafiken ingår tekniksamarbete med Turnit

Målet med samarbetet är att med öppna standarder framtidssäkra den nationella infrastrukturen för bokning av tågbiljetter – en marknad som idag omsätter cirka två miljarder kronor i Sverige.

Stockholm den 29 mars 2022

Sverige ligger långt fram när det gäller avreglering av kollektivtrafiken i förhållande till övriga länder i Europa. Järnvägstrafiken är idag helt avreglerad och Sveriges cirka tio tågbolag och 21 regionala kollektivtrafikmyndigheter bedriver idag buss- och järnvägstrafik på helt och hållet kommersiella grunder var som helst i Sverige.

Under de 30 år som avregleringen pågått, har Samtrafiken med tjänsten Resplus* möjliggjort ett kombinerat resande i samarbete med så gott som alla Sveriges alla trafikföretag.

Klimatkrisen och behovet av att minska bilismen gör att utbudet av kollektivtrafik behöver breddas. Branschen måste därför påskynda digitaliseringstakten. Den bakomliggande infrastrukturen måste moderniseras och byggas på standarder för att det kollektiva resandet ska kunna bibehållas och öka.

Järnvägsbranschen har under flera årtionden dragits med på sina håll egenutvecklade och föråldrade system och kollektivtrafikens biljettsystem har inte varit kompatibla med varandra. Sveriges nya digitala infrastruktur kommer att baseras på OSDM** för tågbokning och Biljett- och betalstandarden (BoB)*** för kollektivtrafikbiljetter.

Efter en upphandling som omfattat flertalet företag föll valet på Turnit. Det är ett företag med gedigen erfarenhet av standarder och Samtrafiken delar deras syn på kollektivtrafikbranschens behov framåt. Samtrafikens styrelse har idag därför beslutat ingå ett fem till åtta år långt avtal med Turnit, till ett värde av 20 miljoner kronor per år.

”Samtrafiken har varit drivande när det gäller att tillgängliggöra hela Sveriges kollektivtrafikutbud för resenärerna. I och med det nya samarbetet med Turnit ser vi väldigt ljust på framtiden. Samtliga styrelseledamöter, vilka representerar marknadsledarna i svensk kollektivtrafik, står bakom strategin framåt.” säger Samtrafikens styrelseordförande Göran Hägglund.

”Samtrafikens och det svenska förhållningssättet till kollektivtrafik är redan idag i många avseenden nummer ett i världen. När man nu kompletterar detta med den kunskap och det engagemang vi på Turnit besitter kring OSDM, som ju är en modern standard inom järnvägsbranschen, kommer en uppgraderad Resplus-produkt att kunna bli en ögonöppnare för många andra länder i Europa de kommande åren”, säger Ülo Säre, vd Turnit.

”God datakvalitet och standarder är avgörande för att säkra en digital infrastruktur för en snabbt växande mobilitetsmarknad. I Turnit har vi hittat en agil teknikpartner som delar våra värderingar och jag ser att biljettsamarbetet Resplus kan utvecklas ytterligare framöver.”, säger Gerhard Wennerström, vd Samtrafiken.

Implementeringen av den nya digitala infrastrukturen kommer att starta omgående och lanseras i en första version under mitten av 2023.

För mer information vänligen kontakta:

Gerhard Wennerström, Samtrafiken, gerhard.wennerstrom@samtrafiken.se, +46 707623876

Ülo Säre, Turnit, ulo.sare@turnit.com, +372 501 8160

Förklaringar till texten:

*Resplus = Biljett- och resesamarbete som binder ihop Sveriges kollektivtrafik sedan 1991. Gör det möjligt att resa med tåg, buss, tunnelbana, spårvagn och båt på en och samma biljett. (https://samtrafiken.se/tjanster/resplus/)

**OSDM = Open Sales and Distribution Model. Förenklar och förbättrar bokningsprocessen för resenärer. Förenklar för trafikföretagen; förenklar distributionen och dess kostnader. (https://unioninternationalcheminsdefer.github.io/OSDM/)

*** Biljett- och betalstandarden (BoB) består av definitioner och gränssnitt som ska göra det enklare att bygga flexibla biljettlösningar. För trafikföretagen skapar det flexibilitet i systemleverantörsledet och det möjliggör säker validering av biljetter. (https://samtrafiken.atlassian.net/wiki/spaces/BOB/overview)

Frågor och svar kring Samtrafikens nya tekniksamarbete med företaget Turnit 

Nedan besvarar vi många av de frågor som kan tänkas uppstå med anledning av det nya avtalet.

 

Varför ingår Samtrafiken detta tekniksamarbete?

Omvärld

Tågresandet har ökat kraftigt och ser ut att fortsätta öka både i Sverige och i övriga Europa. Klimatsmart resande blir mer och mer efterfrågat av såväl privatresenärer som av arbetsgivare för tjänsteresor. Konsumenternas beteenden och krav på moderna, användarvänliga lösningar förändras och ökar också i takt med den tekniska utvecklingen inom många olika områden.

Samtidigt förverkligas nu liberaliseringen av tågmarknaden styrd från EU-kommissionen. För att öka utvecklingstakten och samtidigt sänka kostnaderna på sikt, arbetar man brett med standarder för informations-, betal- och biljettflöden i Europa.

Även i Sverige behöver kollektivtrafikbranschen utvecklas för att hänga med i den allt snabbare utvecklingen inom detta område.

Järnvägsbranschen i Sverige har under flera årtionden dragits med egenutvecklade och på sina håll föråldrade system och kollektivtrafikens biljettsystem har inte varit kompatibla med varandra.

Samtrafiken, som branschens gemensamma samverkans- och utvecklingsorganisation, driver genom detta tekniska samarbete en framtidssäkring av den nationella infrastrukturen för bokning av tågbiljetter.

Resplusbiljetter

Resplus-försäljningen har ökat fram till 2020 och förväntas öka ytterligare, inte minst med tanke på konsumenternas ökade klimatmedvetenhet som leder till ökat tågresande. I genomsnitt köps det 18 000 Resplus-resor per dag i Sverige.

Med hjälp av Turnit blir det möjligt att koppla ihop dagens berörda aktörer och framöver även nya nationella och internationella aktörer. Det kommer alltså bli lättare att skala upp och produktutveckla till förmån för resenärerna.

Infrastrukturen, som Samtrafiken fått i uppdrag av branschen att tillhandahålla, kommer att designas som ett fundament som även kan användas bredare än enbart för klassiska bokningsbara Resplus-biljetter. Utrullningen av standardiserade BoB-biljetter hos främst de regionala kollektivtrafikmyndigheterna (RKM) möjliggör att infrastrukturen även kan erbjudas till andra typer av biljettsamarbeten. 

Varför just Turnit som systemleverantör?

Samtrafiken har under 2021 genomfört en gedigen process i att finna en leverantör med en kompetent standardprodukt som man utvecklar proaktivt och för en stor mängd kunder.

Turnit är en modern teknikleverantör, grundad 2016, som är på frammarsch och satsar på den stora marknaden i Europa som kommer att öppnas i och med användning av standarder och med förverkligandet av avregleringen. Sveriges nya digitala infrastruktur för kollektivtrafik kommer att baseras på OSDM-standarden för bokning av tågbiljetter och Biljett- och betalstandarden (BoB) för utställande av biljetter.

Sverige ligger i framkant i Europa vad gäller en avreglerad kollektivtrafikmarknad och Samtrafiken har därför ställt avancerade krav på leverantören Turnit. Turnit har en gedigen erfarenhet av standarder och Samtrafiken delar deras syn på kollektivtrafikbranschens behov framåt. Turnit var också den part som på bästa sätt visade på hur deras standardprodukt kommer att utvecklas samt den part som på bästa sätt följde de krav som Samtrafiken ställt.

Turnit kommer att leverera en SaaS (Software as a Service) lösning där Samtrafiken får bra kontroll på systemet och verksamheten.

Varför två standards? OSDM och BoB?

OSDM är en internationell standard för distribution och försäljning av bokade biljetter och Biljett- och betalstandarden (BoB) är en svensk standard för biljettsystem.

OSDM-standarden används för integration mellan bokningssystem och försäljningskanaler för i första hand förbokade tågresor. Standarden beskriver en sälj- och distributionsprocess och ett tillhörande API (Applikation Program Interface)

BoB används för att tillgängliggöra produkter och leverera säkra, kopieringsskyddade biljetter. BoB används av de flesta RKM för regional och lokal trafik i Sverige.

Det är alltså två standarder för olika behov där OSDM är lämpligast att använda för att sälja och distribuera kombinerade Resplus-resor som består av fjärrtåg, regional och lokal trafik.

Samtrafiken verkar för att anpassa OSDM för att göra det möjligt att distribuera BoB-biljetter när sådana ingår i en Resplus-resa.

Vad står OSDM för?

OSDM star för Open Sales and Distribution Model. 

Standarden medför att:

 • bokningsproessen för resenärerna förenklas och förbättras
 • distributionskostnaden för trafikföretagen sänks
 • ett minskat leverantörsberonde genom att delsystem enklare kan läggas till eller bytas ut
Varför är OSDM rätt väg att gå?

Många och stora organisationer i Europa står bakom just OSDM-standarden.

I det så kallade Core team för OSDM finns det åtta deltagare från sju företag i Europa:

 • ÖBB, Österrikes nationella tågbolag som även har tagit över de tyska nattågen 
 • DB, Tysklands nationella tågbolag (2 pers) 
 • SBB, Schweiz nationella tågbolag 
 • BENE, Hollands och Belgiens gemensamma tågbolag 
 • samt 
 • Sqills, bokningssystemsleverantör (som SJ anlitar) 
 • Silverrail, bokningssystemsleverantör och biljettdistributör 
 • Amadeus, global distributions service 

Övriga som står bakom standarden är tågbolag som TI, NS, SNCB, ZSSK, CD, MAV-start, RENFE och SNCF samt teknikleverantörer eller liknande som Trainline, Hitrail, UIC, Accenture, IBM och Turnit.

SJ är just i färd med att byta bokningssystem. Efter upphandling valdes ett standardsystem från leverantören Sqills. Sqills ingår i de hängivna OSDM- anhängarna och ser att det är standarden för bokningssystem som Europa kommer att gå till. 

 OSDM gruppen upprätthåller en CAB-process (Change Acceptance Board) för OSDM-standarden precis som Samtrafiken upprätthåller en CAB-process för BoB standarden. Genom detta förfarande utvecklas standarderna och därmed system som använder standarderna på ett homogent, kostnadseffektivt och strukturerat sätt. 

Vad är fördelarna för Samtrafikens ägare och partners med detta samarbete?

Resplus-tjänsten framtidssäkras på ett kostnadseffektivt och tekniskt genomarbetat sätt tack vare samarbetet med Turnit. Alla trafikproducenters utbud kommer fortsatt att vara kombinerbara, distribuerbara och försäljningsbara för ökade intäkter även efter juli 2023.

Måste alla Samtrafikens ägare och partners vara delaktiga i detta?

Alla Samtrafikens ägare och partners ingår med sin trafik i Resplus-systemet som kommer att använda sig av denna infrastruktur. 

Vad krävs av en ägare och partner för att detta ska fungera?

Vi kommer successivt att införa de förändringar som eventuellt kommer att krävas av Samtrafikens partners. Det enkla svaret just nu är att genom att följa standarderna BoB och OSDM så kommer det att gå enkelt.

Vad kostar samarbetet?

Den totala investeringsutgiften inklusive interna resurser är beräknad till cirka 50 mkr.

Den framtida driften beräknas kosta cirka 38 mkr årligen inklusive avskrivningar. Återställande av Eget kapital med 6 mkr per år tillkommer om det Egna kapitalet ska återställas till sin ursprungliga nivå.

Den föreslagna avtalstiden är 5 år med möjlighet till förlängning med 3 * 1 år.

Hur kommer det finansieras?

Investeringen kommer Samtrafiken att finansiera genom en mix av lånat och upparbetat Eget kapital.

När systemet tas i drift kommer förvaltningskostnaderna finansieras med intäkter från systemets användare, dvs från våra ägare och partners.

Kommer kostnaden för ägare och partners att öka?

Den totala kostnaden för infrastrukturen för partners utan egna bokningssystem kommer att sjunka.

Den exakta kostnadssänkningen för respektive organisation kommer att vara olika. Idag betalar partners utan egna bokningssystem en procentuell värdebaserad systemavgift till Samtrafiken.

Styrelsen arbetar just nu med hur avgiften ska utformas från juli 2023. En arbetshypotes har varit att den istället borde vara volymbaserad eller en blandning av de två.

För de trafikföretag, främst tågföretag, som har egna bokningssystem är det för oss okänt hur den totala kostnadsbilden kommer att se ut. Detta eftersom deras val av framtida bokningssystem är utanför Samtrafikens kontroll. 

Kommer detta leda till högre intäkter för Samtrafiken?

Delvis, i och med det här initiativet kommer Samtrafiken att få ett nytt intäktsflöde från säljsidan som vi inte haft tidigare. I övrigt kan det mycket väl handla om en intäktssänkning eftersom ambitionen är att det ska kosta användarna mindre än tidigare.

Varför just nu? Gör pengarna inte större nytta på annat håll lokalt i kollektivtrafiken?

Samtrafiken går i takt med sina partners interna utvecklingar av både biljett- och bokningssystem. Då systemet skall tas i bruk juli 2023 kommer många av Samtrafikens partners ha infört nya system; både biljettsystem baserade på BoB och bokningssystem baserade på OSDM. 

Hur kommer resenärerna gagnas av detta?

Sömlöst resande i hela Sverige kommer dels att fortsätta, dels att kunna tas till nya nivåer.

Vilka typer av resor kommer att ingå i detta system?

Resplus-resor och förköpta enkelbiljetter som idag. Utöver det kan den digitala infrastrukturen även användas till andra samarbeten om så önskas. 

Hur kommer avräkningen se ut?

Samtrafikens ägare och partners kommer initialt inte att se någon skillnad gällande avräkningsprocesserna idag. Samtrafiken skickar en specifikation varje månad liksom tidigare. 

Ersätter det här samarbetet ett nationellt biljettsystem?

Nej, utgångspunkten för denna infrastruktur är ett fokus på att utveckla Resplus från 2023 och framåt.

Samtrafiken har dock beaktat utredningens slutsatser inför ett nationellt biljettsystem. Detta så att den nu beslutade investeringen så långt det är möjligt även kan användas till ett eventuellt kommande nationellt biljettsystem. 

Utredningen kring ett nationellt biljettsystem kretsar kring lagstiftning och vilka skyldigheter som trafikföretagen och RKM skall åläggas i sina trafikförsörjningsprogram. I det arbetet utgick man ifrån att branschen kommer att vidmakthålla det sedan länge fungerande Resplus-systemet för långväga dörr-till-dörr resande. 

Kontaktpersoner

Peter L

Peter Lindström

Affärsutvecklare (besvarar tekniska frågor)

Mejla mig

070-762 31 50

Personal -Stefan Thulin

Stefan Thulin

Affärsutvecklingschef (besvarar strategiska frågor)

Mejla mig

072-539 82 85

Carl Kämpe

Carl Kämpe

Ekonomichef (besvarar frågor kring ekonomi)

Mejla mig

070-762 38 98

Aktuellt på Samtrafiken

Vill du veta mer om vad som är på gång just nu? 

Se alla våra nyheter

 

Nyheter-aktuellt-puff