Kraftsamling Öppna data

Ökad innovation med öppna trafikdata

Målet med projekt Kraftsamling Öppna Trafikdata har varit att hitta en gemensam nationell målbild för öppna trafikdata och ta fram en handlingsplan med åtgärder för att realisera målbilden. Projektet har genomförts genom sex workshops där olika fokusområden bearbetats av sex regionala kollektivtrafikmyndigheter, Trafikverket, Samtrafiken och tredjepartsutvecklare. Under resans gång har projektegruppen inhämtat spetskunskap från svensk och europeisk branschexpertis. Politiska företrädare och myndigheter samt marknadens tredjepartsaktorer har på olika satt bidragit arbetet. Vinnova och deltagande branschaktörer stod för finansieringen.

Fem identifierade lösningsområden

I arbetet med målbilden identifierades fem områden med förankrade lösningar; datamängder och tjänster, licenser och villkor, IT-arkitektur, organisation samt finansiering.

Det finns starka gemensamma ambitioner att tillgängliggöra kollektivtrafikens data till tredjepartsaktörer i Sverige. Politiska företrädare, branschen och marknaden drar obevekligt åt samma håll i denna frågeställning, om än med olika utgångspunkter, syften och i olika takt. Slutsatsen av projektet ar att det inom tre år ska finnas en organisation inom Sverige som förvaltar och driver arbetet med öppna trafikdata enligt målbilden. Ambitionen är att redan under 2017 kunna få fram delleveranser som går in i skarp drift. Det fortsatta arbetet kräver att en förstudie tillsätts för att ta fram en mer detaljerad handlingsplan som säkrar kvalitet, kompetenser och resurser.

Samtrafiken, Trafikförvaltningen, Västtrafik och Skånetrafiken kommer snarast att starta upp en förstudie i syfte att säkerställa finansiering och prioritering av aktiviteter med målet att innan sommaren 2017 ta beslut om uppstart av implementering.

 


Projekt Kraftsamling öppna data lägger grunden för utveckling av framtidens resenärstjänster.

Håkan Östlund

Key Account Manager


Fokusområden

6 fokusområden inom projektet:

  1. Nuläge, Omvärld, Best practice och 3:e partsintressenter
  2. Reglering och lagstiftning idag och imorgon
  3. Från kollektivtrafik till mobilitet
  4. Kundlöfte till tredjepartsutvecklare och slutkunder, samt innovationsstimulans
  5. Tekniska format och utlämningsmetoder
  6. Organisation, finansiering, hållbarhet och kontinuerlig framdrift

Status: slutrapport klar 30 mars 2017.Kontaktperson

Håkan

Östlund

Partneransvarig