Öppna data

Syftet med projekt Öppna data är att göra verklighet av den färdplan som branschen tog fram under arbetet med ”Kraftsamling öppna trafikdata” 2017. Projektet kommer att gynna framväxten av kombinerade mobilitetstjänster i Sverige samtidigt som det ger förutsättningar för trafikoperatörer att efterleva gällande EU-förordningar.

Projektet ”Kraftsamling öppna trafikdata” identifierade ett antal olika typer av data som särskilt viktiga att tillgängliggöra för att tredjepartsutvecklare ska kunna utveckla nya och smarta kombinerade mobilitetstjänster. Genomförandeprojektet Öppna data beräknas pågå fram till år 2022 och målet är att successivt göra de olika datamängderna tillgängliga via Sveriges nationella samlingsplats för kollektivtrafikdata – Trafiklab.

Lösningen införs inledningsvis för de RKM som idag är med i projektet och därefter hos kommersiella trafikoperatörer samt övriga RKM. Positionsdata i realtid prioriteras och därefter de datakategorier som den nya EU-förordningen kräver. Projektet definierar även en svensk NeTEx profil i enlighet med EU-krav och i samarbete med de andra nordiska länderna.

Några av projektets viktigaste mål:
– Förenklat utbyte av trafikdata mellan trafikoperatörerna.
– Fler dataset som möjliggör utveckling av nya trafikinformationstjänster.
– Minskade utvecklingskostnader för trafikinformations- och biljettjänster för branschen.
– Ökad kvalitet, fler detaljer och större omfång på insamlad trafikdata.
– Lösning på plats för att kunna ta emot NeTEx (statisk data).
– Lösning på plats för att kunna ta emot Siri (realtidsdata).
– Utdata i NOPTIS via Trafiklab.ITS – RESULTATOMRÅDE KOLLEKTIVTRAFIK

Utgångspunkten i arbetet inom ITS Handlingsplan Kollektivtrafik är att stödja aktiviteter som gör data av betydelse för kollektivtrafikens utveckling tillgängligt för utveckling av kunddrivna tjänster. I uppdraget anges att området Kollektivtrafik ska se på behovet av information som visas i applikationer och på monitorer och skyltar. Vi ser att tillgängligheten till data i format enligt ITS direktivet om kollektivtrafik är grunden för att kunna utveckla tjänster som presenterar information oavsett distributionskanal.

Data som stödjer utveckling av tjänster för reseplanering och försäljning av kombinerade mobilitetstjänster ska göras tillgängliga för utveckling av nya affärsmodeller som bidrar till ökad mobilitet och effektivitet. Handlingsplanens aktiviteter ska bidra till ökad kollektivtrafikandel och användning av delade resurser för det totala transportbehovet genom att:

  • Rekrytera nya resenärer, såväl inom befintliga grupper som från nya till kollektivtrafiken,
  • Stimulera att resande i första hand företas med kollektiva färdmedel och delade resurser,
  • Öka nöjdhet hos befintliga nyttjare av kollektivtrafik,
  • Bidra till minskad trängsel och miljöpåverkan.

Handlingsplanen utgår från att kollektivtrafiken mycket snabbt kommer att förändras och utvecklas genom att flera och nya transportslag och tjänster kommer att ingå. Delningsekonomins starka frammarsch kommer att omdefiniera kollektivtrafiken till resande med delade resurser och kompletterande tjänster.

Vill du veta mer? Kontakta Håkan Östlund, produktägare Data


Vill du veta mer?

Kajsa

Wejander

Projektledare