Öppna data

”Öppna trafikdata” startades under slutet av 2017 och syftet är att göra verklighet av den färdplan som togs fram under arbetet med ”Kraftsamling Öppna Trafikdata”. Projektet kommer att gynna framväxten av kombinerade mobilitetstjänster i Sverige samtidigt som det säkerställer att gällande EU-förordningar efterlevs.

Bakgrund

Under arbetet med det tidigare projektet ”Kraftsamling Öppna Trafikdata” identifierades ett antal olika typer av data som särskilt viktiga att göra tillgängliga så att tredjepartsutvecklare skulle kunna utveckla nya och vassa kombinerade mobilitetstjänster. Genomförandeprojektet ”Öppna trafikdata” beräknas pågå fram till år 2021 och målet är att successivt göra de olika datamängderna tillgängliga via Sveriges nationella samlingsplats för kollektivtrafikdata – Trafiklab.

Trafiklab drivs av Samtrafiken och är en community för öppna kollektivtrafikdata – en plats där utvecklare kan ta del av data och API:er för kollektivtrafiken i Sverige. Trafikverket och branschen har under arbetet med ”Kraftsamling Öppna trafikdata” förordat Samtrafiken som nationell samlingsplats för kollektivtrafikdata i Sverige.  Därför kommer Samtrafiken att fortsätta utvecklingen av dagens Trafiklab i enlighet med den nu beslutade EU-förordningen.

EU:s trafikdataförordning

EU:s nya trafikdataförordning, 2017/1926, träder i kraft 2019-12-01 och specificerar hur medlemsländer säkerställer tillgänglighet, utbyte, återanvändning och uppdatering av rese- och trafikdata. En effekt av projektet Öppna trafikdata blir att kraven i förordningen uppfylls och dessa kan kort summeras så här:

  • Förordningen ska införas i nationell lag. EU-staterna har fram till den 1 december 2019 på sig att genomföra de åtgärder som krävs för att anpassa lagstiftningen till den första fastställda servicenivån.
  • Förordningen fastställer även ytterligare servicenivåer med en tillhörande tidsplan, där samtliga servicenivåer ska vara implementerade för hela unionens transportnät per den 1 december 2023.
  • En nationell samlingsplats för all trafikdata (även vägtrafikdata) skall tillhandahållas. Här ska även berörda myndigheter och operatörer tillhandahålla metadata som beskriver innehållet samt möjliggör en bra åtkomst till data.


ITS – RESULTATOMRÅDE KOLLEKTIVTRAFIK

Utgångspunkten i arbetet inom ITS Handlingsplan Kollektivtrafik är att stödja aktiviteter som gör data av betydelse för kollektivtrafikens utveckling tillgängligt för utveckling av kunddrivna tjänster. I uppdraget anges att området Kollektivtrafik ska se på behovet av information som visas i applikationer och på monitorer och skyltar. Vi ser att tillgängligheten till data i format enligt ITS direktivet om kollektivtrafik är grunden för att kunna utveckla tjänster som presenterar information oavsett distributionskanal.

Data som stödjer utveckling av tjänster för reseplanering och försäljning av kombinerade mobilitetstjänster ska göras tillgängliga för utveckling av nya affärsmodeller som bidrar till ökad mobilitet och effektivitet. Handlingsplanens aktiviteter ska bidra till ökad kollektivtrafikandel och användning av delade resurser för det totala transportbehovet genom att:

  • Rekrytera nya resenärer, såväl inom befintliga grupper som från nya till kollektivtrafiken,
  • Stimulera att resande i första hand företas med kollektiva färdmedel och delade resurser,
  • Öka nöjdhet hos befintliga nyttjare av kollektivtrafik,
  • Bidra till minskad trängsel och miljöpåverkan.

Handlingsplanen utgår från att kollektivtrafiken mycket snabbt kommer att förändras och utvecklas genom att flera och nya transportslag och tjänster kommer att ingå. Delningsekonomins starka frammarsch kommer att omdefiniera kollektivtrafiken till resande med delade resurser och kompletterande tjänster.

Vill du veta mer? Kontakta Håkan Östlund, produktägare Data


Vill du veta mer?

Kajsa

Wejander

Projektledare