Biljetter för digitaliserad mobilitet

Hur kommer framtidens biljettprodukter i kollektivtrafiken se ut? Vilka typer av biljetter kan kombineras med framtidens mobilitetstjänster? Inom detta Vinnova-finansierade projekt kommer ett antal Regionala kollektivtrafikmyndigheter och Samtrafiken gemensamt utforska tänkbara framtida produkter samt möjligheter och utmaningar kopplade till dessa nya typer av biljettprodukter.

En central del i utvecklingen av tjänster inom kombinerad mobilitet är hur traditionell kollektivtrafik på olika sätt kan kombineras med andra transportslag, aktörer och affärsmodeller. En viktig förutsättning för att möjliggöra denna typ av kombinerbarhet är att erbjuda biljettprodukter som är anpassade för en digitaliserad försäljning samt anpassade för kombinerad mobilitet. Detta projekt ska kartlägga behov och identifiera förslag till realiserbara biljettprodukter som adresserar dessa behov.

Projektet genomförs inom sex olika arbetspaket som adresserar olika perspektiv av projektets frågeställning. Inom ramen för projektet kommer fyra workshops att genomföras med fokus på behovskartläggning och best practice, terminologi och beskrivningsmodell, tekniska förutsättningar samt beslutsprocessen. Projektets slutrapport dokumenterar arbetet inom projektet och slutsatser från detsamma. Projektet löpte från november 2017 till maj 2018.

I projektet deltar Skånetrafiken Region Skåne, Västtrafik AB, Trafikförvaltningen SLL, Kollektivtrafikförvaltningen Region Uppsala (UL), Östgötatrafiken och Kollektivtrafikförvaltningen region Västmanland (VL).