Samordnade informationssystem

En samlad kollektivtrafik

Kollektivtrafik bör bedrivas och presenteras utifrån ett hela-resan perspektiv. En resenär vars resa innehåller flera delresor ska uppleva resan som en sammanhängande helhet där byten sker vid väl valda bytespunkter med relevant stöd och information så att resan även fungerar då störningar uppstår i någon av delresorna.

Linjelagd kollektivtrafik respektive anropsstyrd kollektivtrafik har traditionellt hanterats med tekniska system som utvecklats från olika utgångspunkter och som inte har samspelat i den omfattning som är önskvärd.

I dag hanteras linjelagd kollektivtrafik respektive anropsstyrd kollektivtrafik med tekniska system som utvecklas från olika utgångspunkter och som inte samspelar i den omfattning som är önskvärd.

Pilotprojekt

I projektrapporten beskrivs resultatet av det pilotprojekt som genomförts i Kalmar län.

Projektet har generellt sett varit lyckat och lösningen är på väg att permanentas.

Tekniska system från den linjelagda och den anropsstyrda världen har kopplats samman på ett sätt som ger resenären upplevelsen av ett sammanhängande konsekvent system.

Fokus i projektet har främst varit på den allmänna kollektivtrafiken även om det finns många nyttor även för den särskilda kollektivtrafiken.

Vår förhoppning är att Kalmar län genom de aktiviteter som genomförts inom piloten får en mer flexibel och individanpassad kollektivtrafik till nytta för länets resenärer.

Vi hoppas också att den metodik som använts på sikt skall bidra till ett genombrott när det gäller att binda ihop allmän linjelagd och anropsstyrd trafik även på andra håll i landet.

 

Utvidgning av BoB-standarden

En viktig del i pilotprojektet bestod i att utveckla och testa ett API för automatiserad bokning av allmän anropsstyrd områdestrafik som en del i en kopplad resa. Detta API användes med gott resultat för att hantera dialogen mellan säljkanal och bokningscentralen. Erfarenheter från utvecklingen av detta API bidrog sedan till den utvidgning av BoB-standarden som nyligen gjorts, Booking API3, så att BoB-standarden nu också täcker integrerad bokning av anropsstyrd trafik.