Projekt Vitt Papper

Vision och önskat läge

På uppdrag av vår styrelse driver vi projektet Vitt papper, som syftar till att föra branschen och Samtrafiken in i framtidens resande, där alla trafikslag används i olika kombinationer oavsett om de i dag kallas kollektivtrafik eller inte. Inom projektet har vi nu arbetat fram en vision och ett önskat läge.

Kombinerade mobilitetstjänster

Projektets definition är ”Tjänster som underlättar att med olika transportsätt ta sig från en plats till en annan”. Syftet med dessa tjänster är att det ska leda till ett ökat hållbart resande och minskat beroende av den privatägda bilen.

Transparens och delaktighet

Projektet drivs med transparens och delaktighet där vi tillsammans med befintliga och potentiella partners tar fram en gemensam målbild. Nationella workshops tillsammans med ägarmöten, styrelse- och styrgruppsmöten samt andra arbetsmöten kommer vara viktiga tillfällen för dialog. Nästa nationella workshop är planerad till 16:e november.

Projektmedlemmarna består av både befintliga och potentiellt nya partners. Tillsammans har de definierat en vision – ”Vi möjliggör framväxten av enkla, hållbara och lönsamma kombinerade mobilitetstjänster”.  Även ett önskat läge har arbetats fram, ur fyra olika perspektiv; resenär, samhälle, trafikföretag och Samtrafiken – se bilden nedan.

Inom projektet finns en vilja till samverkan för att tekniskt och affärsmässigt tillgängliggöra och samordna producenters utbud. Denna önskade utveckling kan säkerställas av att Samtrafiken ägs av ingående leverantörer av persontransporttjänster.

– När jag i internationella sammanhang berättar om vårt arbete så blir många avundsjuka på att vi har en fungerande nationell arena med både offentliga och kommersiella aktörer att utgå ifrån, det kan möjliggöra lokala lösningar på en nationell plattform. Vi har bra förutsättningar att tillsammans skapa önskad utveckling av Kombinerade Mobilitetstjänster” säger Adam Laurell, Projektledare för Vitt papper

Just nu pågår intensiva diskussioner om omfattning på samverkan och vilken roll Samtrafiken skall ges för att uppnå önskat läge. Det pågår också diskussioner om vilken roll det offentliga kan och bör ta i framväxten av kombinerade mobilitetstjänster. Och i teknikspåret diskuteras förutsättningar för en teknisk integratörsroll och vad det innebär och kan formeras.Syfte och mål

internal link

Projektpresentation


Vill du engagera dig eller veta mer?