Vuxen som håller ett barn i handen och en buss i bakgrunden

Samarbeten

Vi deltar i flera olika samarbeten där vi ser att vi med vår kompetens kan bidra till en mer datadriven kollektivtrafik. Här kan du läsa mer om några av de samarbeten och forum vi deltar i.

Projekt för en datadriven framtid

ODIN - Open Mobility Data in the Nordics

Projektet drivs av forskningsinstitutet Rise och det samlar ledande och nationellt ansvariga aktörer inom Norden i gemensam satsning för att tillgängliggöra öppna data av hög kvalitet som stimulerar nya mobilitetstjänster.

Från Samtrafiken deltar vi inom flera av projektets områden, bland annat vad gäller utveckling och förändring av den nordiska Netex-profilen. Gemensamma nordiska biljett- och försäljningslösningar är ett annat område.

ODIN är ett viktigt projekt som ger oss möjlighet att påverka utvecklingen utifrån Sveriges förutsättningar, samtidigt som det innebär ett värdefullt erfarenhetsutbyte med de nordiska grannländerna.

KoDa – Kollektivtrafikens Datalab

KoDa står för Kollektivtrafikens datalab och är ett projekt som drivs av forskningsinstitutet Rise. Projektet finansieras av Vinnova, och utgör ett av de 16 datalab som Vinnova finansierar. Projektets mål är att spara ner den realtidsdata som publiceras på Samtrafikens trafikdataportal Trafiklab, för att på så sätt skapa en historisk databas. Man har även tagit fram ett analysverktyg där man med hjälp av machine learning analyserar den historiska datan för att till exempel kunna ta fram prognoser för kollektivtrafiken.

Från Samtrafiken deltar vi både i projektets styrgupp och projektgrupp. Förutom att bidra med vår expertis inom öppen kollektivtrafikdata tillhandahåller vi data från Trafiklab. För oss är det viktigt att historisk realtidsdata kan sparas ner och tillgängliggöras. Det kommer att skapa stort värde för kollektivtrafiken.

Stronger combined – fokus på kombinerad mobilitet

Stronger Combined är ett internationellt projekt som samlar aktörer från Sverige, Danmark, Norge, Tyskland, Holland, Belgien och Storbritannien med det gemensamma målet att utveckla nya tjänster och ny teknik inom ramen för kombinerad mobilitet. Projektet finansieras av North Sea Region Programme. Samtrafiken ansvarar för utbytet av öppna data och stöttar alla projektdeltagare i hur man bäst paketerar och presenterar sin data för att den ska bli så användbar för tredjepartsutvecklare som möjligt, med målet att fler nya tjänster ska kunna utvecklas för kollektivtrafiken.

DATA4PT - för utvecklingen mot harmoniserade europeiska datastandarder

Samtrafiken deltar i DATA4PT på uppdrag av Trafikverket. Projektets syfte är att stödja EU:s medlemsstater i sitt arbete med att publicera kollektivtrafikdata med hjälp av de europeiska harmoniserade datastandarderna Transmodel, NeTEx och SIRI. Från Samtrafiken bidrar vi i projektet bland annat genom att dela våra erfarenheter av att dela kollektivtrafikdata i formaten NeTEx och SIRI på trafiklab.se. 

Fler samarbeten

NOSAD - Network Open Source And Data

Samtrafiken är med Trafiklab en del av nätverket NOSAD (Network Open Source And Data). Kunskapsdelning och samverkan kring användande och samutveckling av öppna data, öppen källkod och öppna standarder kan bidra till vinster för hela samhället. Detta vill nätverket på ett praktiskt sätt bidra till.

MobilityData

Samtrafiken är en del i organisationen MobilityData via vår plattform Trafiklab. Organisationens syfte är att förbättra olika standarder som krävs för framtidens mobilitet. För oss är det viktigt med ett samarbete framförallt vad gäller GTFS-standarden (General Transit Feed Specification), och MobilityData ger möjlighet till bra informationsutbyten och att enklare kunna påverka utvecklingen på detta område.

UBTR - Utvecklingsgruppen för bättre trafik- och resenärsinformation

UBTR är ett samarbete inom järnvägsbranschen som leds av Trafikverket. Samtrafiken deltar i det arbete som nu pågår med att förbättra trafikinformationen i hela landet. Underlaget för arbetet består bland annat av omfattande resenärsundersökningar som gjorts av järnvägsbranschen för att förstå vilken information resenärer behöver, framför allt vid störningar i tågtrafiken.

Trafiklab

Samtrafikens dataportal för öppen kollektivtrafikdata.

Läs mer

Två händer håller i mobiltelefoner