Samverkan_hero_2

Samverkan

En stark samverkan är en framgångsfaktor för kollektivtrafikens utveckling i Sverige. För att tillgodose det behovet fungerar Samtrafiken som en samverkansarena för både ägare, partners och andra intressenter. Syftet med samverkan är att på ett kostnadseffektivt sätt samordna kollektivtrafikbranschens behov av enighet och utveckling inom områdena branschstandarder, kollektivtrafikdata och kombinerat resande.

Vikten av samverkan – enligt våra ägare och partners

Förenkla för resenären

Branschen är överens om att resandet med kollektivtrafiken ska vara enkelt och kunna upplevas som sömlöst. För detta krävs samverkan kring till exempel biljettsystem och affärsregler.

Nationell digital infrastruktur

Samverkan kommer att vara avgörande för att branschen ska kunna uppnå en gemensam nationell digital infrastruktur, i enlighet med det beslut som fattats av regeringen kring Ett nationellt biljettsystem.

Snabbare klimatomställning och en ökad innovationstakt

Kollektivtrafiken kommer att vara en viktig pusselbit i den akuta klimatomställningen. Samverkan och att genom ökad digitalisering ge plats för fler innovativa lösningar inom kollektivtrafiken är avgörande för utvecklingen framåt.

Några av våra Samverkansformer

Samverkansforum

Anordnas vanligen två gånger per år för våra ägare och partners – ett sätt att medverka och bidra till branschens gemensamma utveckling. Läs mer.

Behovsstyrd samverkan

Samtrafikens affärsutvecklingsavdelning arrangerar vid behov samverkan i mindre grupper för att på ett djupare plan diskutera branschens gemensamma utveckling och utmaningar. Det handlar till exempel om hur den gemensamma samverkansprodukten Resplus ska utvecklas, samt hur regelverket kring olika produkter, priser och biljetter kan och bör se ut. 

Projektstyrgrupper

Möjlighet att delta aktivt i gemensamma utvecklingsprojektet som drivs av Samtrafiken på uppdrag av kollektivtrafikbranschen. Läs mer om våra projekt

Arkitektmöte

Ett forum där Samtrafiken och strategiskt viktiga tekniska samarbetspartners diskuterar tekniska och gränsöverskridande frågor, till exempel gällande gränssnitt mellan parternas olika system. I dagsläget deltar SJ, Sqills och Turnit och det drivs av Samtrafikens IT-arkitekt.

Datakvalitetsforum

Ett diskussions- och samverkansforum för att utbyta erfarenheter inom datakvalitetsfrågor. Genomförs av Samtrafiken några gånger per år. Vänder sig i första hand till trafikplanerare, men även systemförvaltare, arkitekter och andra inom kollektivtrafikbranschen som arbetar med kollektivtrafikdata är välkomna att delta.

BoB Tech live

Ett öppet forum för alla som använder Biljett- och betalstandarden (BoB). Här delar alla med sig av sina praktiska erfarenheter med att jobba med standarden och man diskuterar även olika behov av förändringar och tillägg i standarden.

Samverkan efter önskemål eller vid behov

På önskemål från våra ägare och partners kan Samtrafiken skräddarsy och koordinera samverkan för enskilda organisationer. Andra exempel är när Samtrafiken värderar och testar utvecklingsinitiativ inom branschen eller svarar på remisser och stöd till myndigheter gällande nya eller ändrade lagar,
förordningar och föreskrifter.

Samverkan med parter utanför kollektivtrafikbranschen

Samtrafiken deltar i flera nationella och internationella projekt och samarbeten inom områden där vi ser att vi kan bidra och påverka utvecklingen vad gäller en mer datadriven kollektivtrafik.

Läs mer

Samverkansforum

Under Samverkansforum får ägare och partners till Samtrafiken möjlighet att mötas och diskutera frågor som är branschgemensamma frågor inom ramen för Samtrafikens uppdrag.

Läs mer

Samverkanforum_fyrkant

Kontaktpersoner

Ann Bakke 400px_2022

Ann Bakke

Kommunikations- och HR-chef

Mejla mig

070-797 00 46