Branschutvecklingsprojekt Cykel och kollektivtrafik

Genom att föra upp cykel i kollektivtrafik på den gemensamma agendan kan vi bidra till ökad kundnytta och att ägarbolagen och övriga intressenter tillsammans kan identifiera och tillämpa goda exempel, initiera och utvärdera olika former av lösningar, piloter etc. Det pågår mycket inom området (som omfattar alltifrån lånecykelsystem, cykelparkering vid kollektivtrafiknoder, digitala tjänster, reseplanerare och olika lösningar för att transportera cyklar).

Genomförandet 2017 delas in i en förstudie och ett forum för kompetensutveckling.

Projektdeltagare: Västtrafik, Region Örebro, Blekingetrafiken, Trafikförvaltningen Stockholms läns landsting, Hallandstrafiken, Skånetrafiken, Värmlandstrafiken, Västra Götalandsregionen, VL Kollektivtrafikförvaltningen och Trafikverket. Även Svensk Kollektivtrafik och Cykelfrämjandet/Svensk Cykling deltar, dock inte som delfinansiärer.

Målet var att deltagande parter skulle få tillgång till konkreta verktyg och ökad kunskap för att kunna implementera kundvänliga och långsiktigt hållbara ”cykellösningar” i sin egen verksamhet utifrån ett Hela-resan-perspektiv.

Nästa steg
Projektet avslutades april 2017. I nästa steg hoppas vi kunna komma vidare med ett antal utvalda samarbets- och forskningsprojekt, förutsatt att det finns ett intresse och en finansiering.

Projektägare: Marcus Weiland, strategichef, Samtrafiken
Projektledare: Katarina Bergstrand, Sweden by Bike AB

Agenda från inspirationsdag Cykel och kollektivtrafik.


Intresserad och vill veta mer?

Katarina Bergstrand

Projektledare