Affär

Referenskommittéernas syfte

Syftet är att ge Samtrafikens ägare möjlighet att identifiera utmaningar eller problem på strategisk nivå och därefter initiera projekt eller arbetsgrupper för utveckling inom branschen.

Syftet är också att ge Samtrafikens ägare möjlighet att dela erfarenheter och omvärldsbevaka området.

Angreppssätt/arbetssätt
Referenskommittén identifierar strategiska eller aktuella behov av samarbete och tar fram en första problemformulering och målbeskrivning. Behoven ska vara av sådan karaktär att de om de uppfylls tillför nytta för ägarna och deras kunder.

När projekt/arbetsgrupper startas ska alla ägare och andra relevanta parter ges möjlighet att delta, både i arbetet med att ta fram målbeskrivning och i genomförandefasen. Tydliga mål och tidsperspektiv är en grundläggande förutsättning i arbetsgrupperna eller projekten.


Referenskommitté för Affär

Referenskommittén för Affär hade sitt första möte i början av maj 2017 där samtliga ledamöter lyfte de strategiska utmaningar som deras organisationer står inför och det handlade b.l.a. om nya affärsmodeller, innovativa upphandlingar, kundnöjdhet och digitalisering.

Nästa möte är den 6 september där ledamöterna kommer fortsätta att diskutera hur vi tar dessa kluster vidare, vilket angreppssätt vi ska använda för att definiera målbilder, samt hur kan vi göra en omvärldsbevakning mer lättillgängligt och tidseffektivt inom detta forum.ÄR DU INTRESSERAD ELLER VETA MER?

Jens Tångefjord Brodin

Branschutvecklingsstrateg