Gemensam utveckling av branschen

Ett av våra fem samverkansområden är att tillsammans med branschen och andra kollektivtrafikintressenter driva utvecklingen av kollektivtrafiken framåt snabbare än vad som annars vore möjligt. Det handlar om projekt och initiativ som är bättre och mer effektiva att genomföra tillsammans än var och en för sig. Det nationella Biljett- och betalprojektet är ett exempel på ett sådant utvecklingsprojekt.

Vår ambition är att vara den naturliga nationella samverkansarenan och en katalysator för utvecklingen av kollektivtrafiken. Inom ramen för branschutvecklingsuppdraget stimulerar, samordnar och kommunicerar vi öppet det utvecklingsarbete som sker.  Det handlar om både små och stora projekt och initiativ som kan drivas antingen av oss eller av någon annan branschaktör eller myndighet där de passar bättre.

”Gemensam utveckling av branschen” är Samtrafikens femte samverkansområde. De övriga fyra är Biljettsamverkan, Planeringssamverkan, Informationssamverkan och Störningssamverkan.

Samverkan med akademin och näringslivet

Som ett led i branschutvecklingsuppdraget samverkar vi med såväl akademin som näringslivet. Vi ingår i nätverket PTIN – Public Transport Innovation Network – tillsammans med transportforskargruppen Samot vid Karlstads universitet, K2 – Sveriges nationella kunskapscentrum för kollektivtrafik, Trafikverket, Svensk Kollektivtrafik och Värmlandstrafik. Syftet med nätverket är att föra branschen och akademin närmare varandra och öka innovationskraften och attraktiviteten i kollektivtrafiken.

Vi är också engagerade i näringslivet genom Drive Sweden – ett strategiskt innovationsprogram som startats på initiativ av regeringen. Drive Sweden driver utvecklingen mot ett transportsystem baserat på automation, digitalisering och ”tjänstefiering”, och samverkar med samhällets alla aktörer för att förbereda nästa generations mobilitet.

Har du en idé?

Nya idéer ska uppfylla särskilda kriterier för att vi ska gå vidare med dem.

  • Värdet ska öka genom samverkan
  • Idén ska vara långsiktigt värdeökande för resenären
  • Överenskommen finansieringsprincip ska följas
  • Idén ska stödjas av minst tre personer i ledande befattning från minst tre av Samtrafikens ägarföretag

Har du en idé till ett projekt eller ett initiativ som är bättre och mer effektivt att driva tillsammans i branschen, och som har potential att uppfylla  dessa kriterier? Välkommen i så fall att att kontakta Marcus Weiland, se kontaktuppgifter nedan


Övergripande arbetsprocess

internal link

Kontaktperson