Information

Samverkan kring trafikinformation

Genom Informationssamverkan skapar vi tillförlitlig trafikinformation och förenklar på så sätt resenärens resa.

Genom att samarbeta vid insamling av och tillgängliggörande av trafikinformation, samt vid utveckling av informationstjänster skapar vi tillförlitlig trafikinformation oavsett resenärens val av informationskanal, vilket leder till nöjdare resenärer, ett ökat resande samt förenklar resenärens resa.

Samverkan sker genom referenskommittén för informationssamverkan som regelbundet träffas och diskuterar aktuella frågeställningar rörande statisk (tex. tidtabeller) och dynamisk trafikinformation (tex. realtid). Referenskommittén består av representanter från Samtrafiken och Samtrafikens ägare.

Samtrafiken i Sverige AB ansvarar för insamling och sammanställning av trafikdata från Sveriges trafikföretag (GTI – Gemensam Trafikant Information) på uppdrag av Transportstyrelsen och med stöd av kollektivtrafiklagen (2010:1065).

Specifika områden som Referenskommittén för Informationssamverkan behandlar:

  • Datakvalité
  • Förvaltning
  • Statisk- och dynamisk trafikinformation
  • Tillgängliggörande av gemensam data för tredje part
  • Nationell reseplanerare

GTI - Gemensamt Trafikantsystem

Vi samlar in och sammanställer trafikdata från Sveriges trafikföretag på uppdrag av Transportstyrelsen. Läs mer om det Gemensamma Trafikantsystemet GTI och hur trafikdata ska levereras till Samtrafiken.

internal link

Samtrafikens riksdatabas

All trafikdata som vi samlar in från Sveriges trafikföretag samlas i Riksdatabasen, som är grunden för flera av Samtrafikens tjänster.

internal link


Kontaktperson

Håkan

Östlund

Objektägare, Indatakanaler, dataförädling och utdatakanaler