Information

Referenskommittéernas syfte

Syftet är att ge Samtrafikens ägare möjlighet att identifiera utmaningar eller problem på strategisk nivå och därefter initiera projekt eller arbetsgrupper för utveckling inom branschen.

Syftet är också att ge Samtrafikens ägare möjlighet att dela erfarenheter och omvärldsbevaka området.

Angreppssätt/arbetssätt
Referenskommittén identifierar strategiska eller aktuella behov av samarbete och tar fram en första problemformulering och målbeskrivning. Behoven ska vara av sådan karaktär att de om de uppfylls tillför nytta för ägarna och deras kunder.

När projekt/arbetsgrupper startas ska alla ägare och andra relevanta parter ges möjlighet att delta, både i arbetet med att ta fram målbeskrivning och i genomförandefasen. Tydliga mål och tidsperspektiv är en grundläggande förutsättning i arbetsgrupperna eller projekten.


Referenskommitté för Information

Information hade sitt första möte i början av maj 2017 där samtliga ledamöter lyfte de strategiska utmaningar som deras organisationer står framför. med b.l.a. Öppna data, Nationella standarder, branschstandarder, trafikinformation över hela resan och inte bra data,utan även mjuka värden som upplevelse etc.

Nästa möte är den 7 september där ledamöterna kommer fortsätta att diskutera  hur vi tar dessa kluster vidare, vilket angreppssätt vi ska använda för att definiera målbilder.


ÄR DU INTRESSERAD ELLER VETA MER?

Reidar

Larsson

Samverkansstrateg