Strategisk planering

Referenskommittéernas syfte

Syftet är att ge Samtrafikens ägare möjlighet att identifiera utmaningar eller problem på strategisk nivå och därefter initiera projekt eller arbetsgrupper för utveckling inom branschen.

Syftet är också att ge Samtrafikens ägare möjlighet att dela erfarenheter och omvärldsbevaka området.

Angreppssätt/arbetssätt

Referenskommittén identifierar strategiska eller aktuella behov av samarbete och tar fram en första problemformulering och målbeskrivning. Behoven ska vara av sådan karaktär att de om de uppfylls tillför nytta för ägarna och deras kunder.

När projekt/arbetsgrupper startas ska alla ägare och andra relevanta parter ges möjlighet att delta, både i arbetet med att ta fram målbeskrivning och i genomförandefasen. Tydliga mål och tidsperspektiv är en grundläggande förutsättning i arbetsgrupperna eller projekten.


Referenskommittén för Strategisk planering

Strategisk planering hade sitt första möte i början av maj 2017. På mötet identifierade och prioriterade ledamöterna ett antal områden som man såg som viktiga och relevanta att fokusera på.

Just nu fokuserar vi på följande områden:

 1. Samhällsplanering/-utveckling
  – Hur utvecklar vi kollektivtrafiken och samhället hand i hand?
 2. RKM-uppdrag
  – Vad ska göras i det offentligas regi i framtiden?
 3. Kunskapsutveckling
  – Hur får vi in och delar kunskap och erfarenheter?
 4. Varumärke
  Hur bygger vi varumärket “Kollektivtrafik”?
 5. Hela resan / MaaS
  – Hur skapar vi förutsättningar för framtidens resande?

Är du intresserad eller veta mer?

Jens Tångefjord Brodin

Branschutvecklingsstrateg