Strategisk planering


Samverkan i Referenskommittéerna

Samtrafiken har under flera år bedrivit samverkan i forum som kallats för Referenskommittéer. Dessa har haft olika fokus och form under åren. Under början av 2017 stöptes de om och startades upp på nytt i maj och sedan dess har två möten ägt rum.

Vi är mitt uppe i en process för att teckna ett nytt partneravtal (SPA10) där vi kommer att se över i vilka former vi ska bedriva samverkan i framtiden. Den samlade bilden av arbetet i Referenskommittéerna är att de ännu inte hunnit hitta sin nya form och sitt syfte sedan uppstarten i maj månad.

Att bedriva samverkan är centralt för Samtrafiken, men en förutsättning är att den ska vara relevant och meningsfull för de som väljer att delta. Om dessa kriterier inte är uppfyllda fullt ut tycker vi att det är ansvarsfullt att ta ett steg tillbaka i frågan. Samtrafiken har med detta som bakgrund beslutat att upphöra med Referenskommittéerna i dess nuvarande form.

En del av det som behandlats i nuvarande Referenskommittéer kommer att återupptas i andra delar av Samtrafikens arbete. Som exempel kan nämnas det arbete som Referenskommittéen Information lagt ner på projektet ”Kraftsamling Öppna Trafikdata”, vilket kommer att drivas vidare i projektform.

I närtid kommer samverkan att ske inom ramen för Swedish Mobility Program (SMP) i det vi kallar för Nationell Samverkan. Den arenan är fortsatt öppen för alla som deltagit i någon av våra Referenskommittéer. Nästa Nationella samverkansträff sker i Göteborg den 16 november och anmälan dit gör ni här.

Vi vill härmed tacka alla er som valt att engagera er i Referenskommittéerna och hoppas att vi får träffa er i andra sammanhang framöver.


Frågor? Kontakta

Jens

Tångefjord Brodin

Kommunikationsstrateg